zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.JJŚ.26.5.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 24 maja 2021  08:30


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
po zmianie dokonanej w dniu 17.05.2021r.
 
pod nazwą: „Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka.”

 
1.        Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 8/2021 z 8 marca 2021r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest
z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014,
str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Remoncie komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz.
nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka, obejmujące w swym zakresie:
1)      przygotowawczym,
2)       technologicznym,
3)      przeprowadzenia kontroli nieczynnego rurociągu,
4)      naprawczym, które należy  wykonać zgodnie z wybranym Wariantem w zależności od wyników kontroli (WARIANT 1 lub WARIANT 2 wg wskazanych w SWZ zapisów),
5)      robót budowlano – montażowych, które określone są w pkt. III Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III oraz projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące Załączniki do SWZ o numerach 6 - 8.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / remoncie / renowacji urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (komór, studni itp.), o wartości powyżej 130 000,00 zł,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie, co najmniej 3-letnie
w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownik robót (licząc od daty uzyskania uprawnień) bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

d. posiadają zdolność finansową. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis
z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt IV pkt 1 lit.a-d  mogą spełniać łącznie.
C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-        rozpoczęcie: do 15 czerwca 2021 roku
-        zakończenie: do 15 października 2021 roku
- (zastrzeżenie: w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku realizacja robót jest zawieszona - roboty nie mogą być realizowane)

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 15 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium                                             Waga ceny
1.      C1 Cena za wykonanie robót przygotowawczych              
technologicznych remontu  komory wlotowej                     30%
 „KS-1” i komory wylotowej „KS-2” (Cz. A)
 
2.      C2 Cena za WARIANT 1 (Cz. B)                                        50%
3.      C3 Cena za WARIANT 2 (Cz. B)                                        20%
 
10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –mgr Joanna Janus-Świniarska - St. Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 8.30.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 maja 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).
Wykonawcy uczestniczący podczas otwarcia ofert muszą zachować szczególne środki ostrożności poprzez zakrycie/zasłonięcie nosa i ust. Nałożenie maseczki.

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.
--------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie terminu.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka.” z dnia 29 kwietnia 2021r.
 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 24 maja 2021r. godz. 8.30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godz. 9.00.

Informacja o dokonaniu modyfikacji treści dokumentów przetargowych zostanie opublikowana przez Zamawiającego w dniu 17 maja 2021r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
 
pod nazwą: „Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka.”


 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 8/2021 z 8 marca 2021r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest
z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014,
str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Remoncie komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz.
nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka, obejmujące w swym zakresie:
1)      przygotowawczym,
2)       technologicznym,
3)      przeprowadzenia kontroli nieczynnego rurociągu,
4)      naprawczym, które należy  wykonać zgodnie z wybranym Wariantem w zależności od wyników kontroli (WARIANT 1 lub WARIANT 2 wg wskazanych w SWZ zapisów),
5)      robót budowlano – montażowych, które określone są w pkt. III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III oraz projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące Załączniki do SWZ o numerach 6 - 8.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / remoncie / renowacji urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (komór, studni itp.), o wartości powyżej 130 000,00 zł,

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie, co najmniej 3-letnie
w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownik robót (licząc od daty uzyskania uprawnień) bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),


d. posiadają zdolność finansową. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis
z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt IV pkt 1 lit.a-d  mogą spełniać łącznie.

C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

-      rozpoczęcie: do 1 czerwiec 2021 roku -        zakończenie: do 15 lipiec 2021 roku.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 15 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium                                              Waga ceny
1.      C1 Cena za wykonanie robót przygotowawczych              
technologicznych remontu  komory wlotowej               30%
 „KS-1” i komory wylotowej „KS-2” (Cz. A)
 
2.      C2 Cena za WARIANT 1 (Cz. B)                        50%
3.      C3 Cena za WARIANT 2 (Cz. B)                        20%
 
10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –mgr Joanna Janus-Świniarska - St. Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8-00 - 15-00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 12.00.
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17 maja 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zapytania Wykonawców do SWZ (252kB) pdf
Załącznik nr 1 - ZMIANA Formularz ofertowy. Remont komór wlotowej i wylotowej przejscia syfonowego pod rzeka Słupią (62kB) pdfOgoszenie o zmianie ogłoszenia (33kB) pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przejście syfonowe pod rz. Słupią (186kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Remont komór wlotowej i wylotowej przejscia syfonowego pod rzeka Słupią (61kB) pdf
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków wykluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia -Remont komór pod rz. Słupią (52kB) pdf
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE- Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat (53kB) pdf
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE- Wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (46kB) pdf
Załącznik nr 5 - Projekt umowy - Remont komór pod rz. Słupią (144kB) pdf
Załącznik nr 6 Część I Projekt techniczny remontu komór wlotowej i wylotowej (1838kB) pdf
Załącznik nr 6 Część II Projekt techniczny remontu komór wlotowej i wylotowej (2584kB) pdf
Załącznik nr 6 Część III Projekt techniczny remontu komór wlotowej i wylotowej (3381kB) pdf
Załącznik nr 7 Przedmiar robót Remont komór syfonowych KS-1 i KS-2 (78kB) pdf
Załącznik nr 8 STWIORB Remont Komór Wlotowej i Wylotowej przejścia Syfonowego pod rz. Słupią (2033kB) pdf
Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych (42kB) pdf
Załącznik nr 10 - Klauzula RODO (41kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Janus-Świniarska
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (29 kwietnia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (17 maja 2021, 14:57:33)
Zmieniono: Zmiany w ogłoszeniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116