zamówienie na:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z włączeniem projektowanych przewodów do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ulicy Polnej i Kolorowej w Ustce (dz. nr 1552).

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.EN.26.4.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 4 maja 2021  12:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
 
 
pod nazwą: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z włączeniem projektowanych przewodów do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ulicy Polnej i Kolorowej w Ustce (dz. nr 1552).
 

 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
 
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z włączeniem projektowanych przewodów do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ulicy Polnej i Kolorowej w Ustce (dz. nr 1552), obejmująca w swym zakresie:
- demontaż istniejącego ogrodzenia,
 - rozebranie nawierzchni gruntowej,
- wykonanie wykopów w gruntach kat. II,
- demontaż istniejącej komory betonowej,
- wywóz i utylizacja (zagospodarowanie) odpadów z demontażu komory betonowej wraz z potwierdzeniem przyjęcia materiałów jednostki upoważnionej do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami lub składu odpadów,
- transport gruntu,
- odwodnienie wykopów,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- wykonanie podsypek pod rurociągi,
- ułożenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 225 mm PE SDR17 PN10 o długości ok. 22,5m,
- ułożenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm PE SDR17 PN10 o długości ok. 15,0m,
- montaż studni zbiorczej betonowej „S1” DN 1200 mm z włazem typu ciężkiego min. D400 – 1szt.,
- montaż studni rozprężnych „SR1” i „SR2” DN 1200 mm wraz z niezbędnym wyposażeniem – 2 szt.,
- włączenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PE Ø 225 mm do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 225 mm – węzeł „KM1”,
- włączenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PE Ø 160 mm do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 160 mm – węzeł „KW1”,
- montaż zasuw kołnierzowych w projektowanych węzłach kanalizacji sanitarnej – 3 szt.,
-  wykonanie płukania i próby ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie obsypania rurociągów,
- zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736,
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
- odtworzenie nawierzchni gruntowej,
- montaż nowego ogrodzenia,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b.    posiadają wiedzę i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym uwzględniającą wykonanie min. 1 studni rozprężnej o średnicy 1200 mm o wartości powyżej 50.000 zł.
c.       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
d.      posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł,
e.    prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

B.       Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.
C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-   rozpoczęcie: do 20 maja 2021 roku
-   zakończenie: do 30 czerwca 2021 roku.
8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 2.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Starszy Inspektor ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 4 maja 2021r. do godz. 12.00.
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 maja 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11.05.2021r. (106kB) pdf

Protokół z Otwarcia Ofert z dnia 4 maja 2021 roku (111kB) pdf


Protokół z wizji lokalnej z dnia 27 kwietnia 2021 roku (119kB) pdf

Załączniki:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (1616kB) pdf
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (141kB) pdf
Załącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunkóww wyluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia (135kB) pdf
Załącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE- Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat (137kB) pdf
Załącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (118kB) pdf
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy (242kB) pdf
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt budowlany (część formalna) (2838kB) pdf
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt budowlany (część graficzna) (2485kB) pdf
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt budowlany (część opisowa) (2990kB) pdf
Załącznik nr 7 do SWZ - STWiORB (307kB) pdf
Załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiar robót (399kB) pdf
Załącznik nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych (112kB) pdf
Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO (124kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (22 kwietnia 2021, 09:47:30)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (11 maja 2021, 14:21:05)
Zmieniono: wprowadzenie informacji o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141