zamówienie na:

Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.AN.469.2.1650.2021
wartość: nie przekracza kwoty 428 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: oferowana kwota wyższa od przeznaczonej przez zamawiającego 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane

 
pod nazwą: Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.

 
1.  Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 7/2020 z 3 marca 2020r. oraz art. 70 1 i in. Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Budowie przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50, obejmujący w swym zakresie:
- roboty przygotowawcze (rozbiórki);
- wykonanie wykopów w gruntach kat. II;
- transport gruntu;
- odwodnienie wykopów;
- wykonanie podsypek pod rurociągi;
- wykonanie przecisku pod torami;
- ułożenie odcinka przyłącza DN110mm PE SDR11 PN16;
- włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci;
- montaż zasuw odcinających w węzłach;
- montaż hydrantu podziemnego;
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładka metalową nad rurociągami;
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłącza;
- wykonanie obsypania rurociągów;
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym.
- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej wraz z krawężnikiem betonowym,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej,
- odtworzenie krawężników betonowych,
- odtworzenie istniejących znaków pionowych i poziomych,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przewodu wodociągowego o min. Ø 90 mm i min. długości 20 mb o wartości powyżej 20.000,00 zł netto,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł.
e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt 6 mogą spełniać łącznie.

C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-        rozpoczęcie: do 17 maja 2021 roku
-        zakończenie: do 30 czerwca 2021 roku
.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 5.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie, tj.            w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski - Inspektor ds. Administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
 
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (62kB) pdf

Protokół z otwarcia ofert z dnia 23.04.2021 roku (679kB) pdf

Załączniki:
- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1065kB) pdf
- Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy (139kB) pdf
- Załacznik nr 2 - OSWIADCZENIE dotyczace spelnienia warunków wykluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia (135kB) pdf
- Załącznik nr 3 - OSWIADCZENIE WYKAZ ROBÓT (136kB) pdf
- Załącznik nr 4 - OSWIADCZENIE- Wyk osób,które beda uczestn w wykon zamów (117kB) pdf
- ZAŁĄCZNIK nr 5 - Projekt umowy (256kB) pdf
- Załącznik nr 6 - Projekt przyłacze wod ul Westerplatte
- Załącznik nr 7 - Przedmiar (209kB) pdf
- Załącznik nr 8 - Projekt odnowy nawierzchni
- Załącznik nr 9 - IS_STWIORB (258kB) pdf
- Załącznik nr 10 -Zgłoszenie robót budowlanych – Starostwo Powiatowe w Słupsku (230kB) pdf
- Załącznik nr 11 - Zgłoszenie robót budowlanych – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (73kB) pdf
- Załącznik nr 12 - SWIADCZENIE dotyczace wypelnienia obowiazków informacyjnych (112kB) pdf
- Załącznik nr 13 - Klauzula RODO (92kB) pdf
metryczka


Odpowiada za treść: Arkadiusz Napierkowski
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (13 kwietnia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (29 kwietnia 2021, 07:27:43)
Zmieniono: unieważnienie poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211