zamówienie na:

Remont dwóch pomieszczeń w budynku administracyjnym Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanym w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.3.2021
wartość: poniżej 428 000 EUR
termin składania ofert: 1 kwietnia 2021  10:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na roboty budowlane pod nazwą:
Remont dwóch pomieszczeń w budynku administracyjnym Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanym w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl.

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

  Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

  Wartość zamówienia - - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV 45000000-7 Roboty budowlane
  CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


 4. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont dwóch pomieszczeń w budynku administracyjnym Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanym w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14.

 5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w części III.

 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
   • a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia:
    Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
   • b) posiadają zdolności do wykonywania określonej działalności lub czynności; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
   • c) posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł.

    Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty kserokopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem lub inny dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie.
  • B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. c) mogą spełniać łącznie.
  • C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt. VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  • D. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt A lit. a-c mogą spełniać łącznie.

 7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  • rozpoczęcie: do dnia 10 kwietnia 2021 roku
  • zakończenie: do dnia 15 maja 2021 roku

 8. Informacja na temat wadium:
  Wadium w wysokości 2.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w pkt. XI ppkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

 10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
  • A. W sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Starszy Inspektor ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl, tel.: 59 81 55 624

  • B. W sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak – Kierownik Działu Inwestycji i Usług, gb@wodociagi.ustka.pl, tel.: 59 81 55 622

   Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8:00 - 15:00.

 11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 1 kwietnia 2021r. do godz. 10:00

  Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego (Pokój nr 12) w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godz. 10:30

 12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Aktualizacja 01.04.2021:

Załączniki:


metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Informatyk (24 marca 2021, 13:05:02)

Ostatnia zmiana: Informatyk (1 kwietnia 2021, 14:19:53)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 239