zamówienie na:

Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce” – III postępowanie.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.2.2021
wartość: poniżej 428 000 EUR
termin składania ofert: 29 stycznia 2021  10:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce” – III postępowanie.


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane w celu wykonywania działalności w sektorze w zakresie gospodarki wodnej określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w celu dostarczania wody pitnej do sieci oraz działań w zakresie oczyszczania ścieków;

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.). Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego
CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
CPV 7170000-5 Usługi nadzoru i kontroli

4. Przedmiot niniejszego zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową i całościową usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce”.

5.  Charakterystyka robót budowlanych
Ogólna charakterystyka robót budowlanych stanowiących zakres usług nadzoru inwestorskiego objętego przedmiotem zamówienia (ogólny zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim):
    1) Dla rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego:
    • oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy,
    • prace pomiarowe i pomocnicze,
    • odcięcie napięcia do budynku warsztatowo – magazynowego,
    • wykonanie robót rozbiórkowych rozpoznawczym mających na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej oraz demontowanych obiektów,
    • rozebranie istniejącego budynku łącznie z fundamentami metodą tradycyjną tzn. z wykorzystaniem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz sprzętu zmechanizowanego zgodnie z ustaloną kolejnością prac rozbiórkowych,
    • oczyszczenie demontowanych elementów,
    • transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
    • rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki w pryzmy lub w stosy,
    • przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
    • zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,
    • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem np. drzew, ogrodzenia, istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej – w szczególności oświetlenia dróg dojazdowych,
    • utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
    • załadunek, transport i rozładunek materiałów powstałych z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania wskazane przez Wykonawcę robót budowlanych,
    • wywóz odpadów z demontażu poza teren budowy, zarówno w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich zakończeniu do składu złomu,
    • poniesienie opłat za składowanie gruzu na składowisku odpadów,
    • uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

    2) Dla rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody:
    • oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy,
    • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem np. drzew, ogrodzenia, istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej – w szczególności oświetlenia dróg dojazdowych,
    • rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z krawężnikami,
    • wykonanie wykopów w gruntach kat. III,
    • transport gruntu,
    • odwodnienie wykopów,
    • przełożenie lub demontaż infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie budowy,
    • wykonanie palowania w technologii CFA (16 sztuk) pod projektowane zbiorniki w warunkach gruntowo – wodnych zdefiniowanych jako złożone,
    • wykonanie odwodnienia skarpy przy projektowanych zbiornikach,
    • formowanie skarpy w rejonie zbiorników na wodę pitną,
    • wykonanie płyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki jako żelbetowe, monolityczne ze zbrojeniem z prętów,
    • budowę dwóch zbiorników żelbetowych naziemnych na wodę pitną, częściowo zagłębionych w gruncie, ze stropem prefabrykowanym, ocieplonych styropianem oraz wykończonych tynkiem strukturalnym, wraz z ich wyposażeniem,
    • przebudowanie istniejącego układu rurociągów na hali filtrów w celu skierowania wody do zbiorników retencyjnych wraz z podłączeniem go do istniejących przewodów,
    • adaptację pomieszczenia magazynowego na pompownię wody sieciowej wraz z montażem zestawu pompowego i wykonaniem włączenia do istniejącego systemu, w szczególności rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu, wykonanie kanałów technologicznych z pokryciem z krat pomostowych, wykonanie fundamentu żelbetowego pod pompy wody sieciowej,
    • montaż nowej pompowni sieciowej drugiego stopnia zawierającej pięć pomp wirowych pracujących w systemie równoległym wraz ze zbiornikiem przeponowym,
    • wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu pompowni wraz z zapewnieniem i sprawdzeniem ciągłości galwanicznej,
    • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
    • przebudowę i rozbudowę instalacji elektroenergetycznych i sterowniczych oraz oświetlenia w rejonie projektowanych zbiorników, w szczególności wykonanie linii zasilających do rozdzielnicy głównej, modernizację pola zasilającego w ww. rozdzielnicy oraz ułożenie linii zasilającej z rozdzielnicy głównej do rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu pompowni sieciowej budynku Stacji Uzdatniania Wody,
    • przygotowanie instalacji elektroenergetycznej do zwiększonej mocy przyłączeniowej zgodnie z wydanymi przez „Energę Operator” S.A. warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/20/013750 z dnia 5 marca 2020 r., w szczególności prac polegających na wymianie istniejących zabezpieczeń głównych BM na 500A,
    • zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej nad projektowanymi rurociągami, w szczególności kabli elektroenergetycznych,
    • wykonanie podsypek pod rurociągi,
    • przełożenie rurociągów kanalizacji deszczowej kolidujących z projektowaną infrastrukturą techniczną wraz z wykonaniem wpustu kanalizacji deszczowej oraz podłączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej,
    • budowę rurociągów zewnętrznych wody pitnej i kanalizacji technologicznej,
    • wykonanie płukania, dezynfekcji i próby szczelności projektowanych odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej,
    • wykonanie obsypania rurociągów,
    • zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736 lub równoważne,
    • zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
    • budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z podbudową i krawężnikami betonowymi do budynku „Hali filtrów”,
    • budowę chodnika z kostki chodnikowej,
    • obsianie trawą gruntu rodzimego,
    • wykonanie nowych nasadzeń w związku z wycinką drzew zgodnie z uzyskaną decyzją, przy założeniu, że nowe sadzonki nie mogą być młodsze niż pięcioletnie oraz winny posiadać odpowiedni obwód pnia na wysokości 130 cm,
    • uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Dokumentacje projektowe zostały udostępnione pod linkiem:
    a) dotycząca rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego
https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgjzRS9v8b6mBpyo0?e=h0I1s5
    b) dotycząca rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgkDB-J-xPWCSGkpE?e=mJxKyX

6. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia („SWZ”) w rozdziale III.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1 Warunek udziału dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą i w tym celu przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
7.2 Warunek udziału dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł i w tym celu  przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł;
7.3 Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI „SWZ”, wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą (łącznie):
-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831);
- oraz legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym
w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami branży konstrukcyjno–budowlanej.
7.4 Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo z Zamawiającym, przez powiązania kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
    1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
    3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.5. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 7.2 – 7.4 mogą spełniać łącznie, natomiast warunek 7.1 musi spełnić każdy Wykonawców.

8. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a.  w odniesieniu, do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2020r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228), przepis art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (stosuje się odpowiednio),
    b. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.1 Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d. nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na pytanie/wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób lub jej wyjaśnienia.
8.2 Zamawiający może również wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie.

9. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
    • rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy wiążącej
    • zakończenie: do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

10. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 1.000,00 PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który to przepis stosuje się odpowiednio.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

12. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Starszy Inspektor ds. Technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

13. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 10.00.
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29 stycznia 2021r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

14. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Aktualizacja 10.02.2021r.

Aktualizacja 01.02.2021r.

Załączniki:

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Informatyk (19 stycznia 2021, 14:34:28)

Ostatnia zmiana: Informatyk (10 lutego 2021, 12:07:12)
Zmieniono: Aktualizacja 10.02.2021r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425