Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” w roku 2024

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2023:
-

Wodociągi Ustka Spółka z o. o.

ul.  Ogrodowa 14

76-270 Ustka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę energii elektrycznej do obiektów Spółki z o. o. „ Wodociągi Ustka”

w roku 2024

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,

tel. 59 814 47 27, e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl

2.aPostępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” nr 13/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2022 poz. 1710) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014,
str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 09310000-5 – Elektryczność

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów przynależących do Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanych na terenie miasta Ustka oraz należących do poniższych grup taryfowych:

 • B23    - 1 obiekt: Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 14 (2 pkt. powiązane)
 • C11    - 2 obiekty: Ujęcie Wody ul. Gen. Zaruskiego 1; Komora Pomiarowa ul. Polna
 • C12A - 3 obiekty: Przepompownia Ścieków ul. Rzemieślnicza; Przepompownia Ścieków ul. Bohaterów Westerplatte 4; Przepompownia Ścieków ul. Polna 51
 • C23    - 1 obiekt: Ujęcie Wody ul. Rybacka

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (pkt. IV SWZ oraz Załącznik „Opis przedmiotu zamówienia - część „B” SWZ”).

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:

 1. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą w trakcie okresu wykonywania umowy;
 2. posiadają stosowną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, pod którego podlegają obiekty należące do Spółki „Wodociągi Ustka”, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub mający aktualną, na czas obowiązywania umowy, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki na obszarze, na którym zlokalizowane są obiekty Spółki (Wykonawca będący właścicielem sieci dystrybucyjnej);
 3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 4. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu działalności i czynności;
 5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 7. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności na sumą nie mniejszą niż
  1 200 000,00 zł;
 8. nie podlegają wykluczeniu z postępowania (pkt XIV SWZ) tj.:
 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
 1. w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
  z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 2. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 3. podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022r., poz. 835.

 

 1. Z postępowania wyklucza się również Wykonawców:
 1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 4. nie złożyli wadium;
 5. w wyznaczonym terminie:
 •  nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo nie złożyli lub  nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów;
 •  nie uzupełnili na wezwanie Zamawiającego wymaganych w postępowaniu dokumentów;
 •  nie udzielili na wezwanie Zamawiającego odpowiedzi  na pytanie lub nie złożyli wyjaśnień co do treści oferty lub wymaganych dokumentów.
 1. Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania  (Załącznik nr 2)  oraz przedkłada dokumenty potwierdzające ten fakt (SWZ XIII pkt 2 i 3).

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej:  1 styczeń 2024 roku
 • Zakończenie dostawy energii elektrycznej: 31 grudzień 2024 roku

Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia dostawy w sytuacji nie dokonania wyboru Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 01.01.2024 r.  i  w takiej sytuacji termin zawarcia umowy zostanie przesunięty nie później niż do dnia upływu terminu związania ofertą, przy czym umowa zostanie zawarta na kolejne 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 50 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w pkt XX ppkt 2 SWZ.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%.

10. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Joanna Janus-Świniarska – Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 – 15.00, w dni powszednie
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego (pokój nr 12) w dniu  31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.30.

12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, za wyjątkiem zamówień w trybie § 19 ust. 8 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka Sp. z o.o.”. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

 

AKTUALIZACJA 17.11.2023r.:

PDF2023-11-17 Wynik postępowania Przetarg Energia elektryczna 2024.pdf (102,96KB)
 

AKTUALIZACJA 01.09.2023r.:

PDFProtokół z otwarcia ofert - Energia elektryczna 2024.pdf (107,71KB)
 

AKTUALIZACJA 23.08.2023r.:

PDFOdpowiedzi na pytania Wykonawców (92,69KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ z dnia 23.08.23r.- Istotne warunki postanowienia.pdf (499,34KB)
 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFOpis przedmiotu zamówienia część B SWZ.pdf (351,57KB)
PDFSWZ.pdf (651,22KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Oferta i formularz cenowy.pdf (616,27KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.pdf (406,01KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Podstawowe dane Wykonawcy.pdf (328,52KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie oferenta że zapoznał się ze SWZ oraz uzyskał wszystkie dane do przygotowania oferty.pdf (325,99KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Istotne warunki postanowienia.pdf (494,80KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę.pdf (347,47KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie RODO.pdf (335,60KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (410,77KB)