Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka). - II postępowanie

Zamówienia pub. rozstrzygnięte 2023:
-

TREŚĆ  OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

po dokonanej modyfikacji (zmiany oznaczono kursywą)

 

z dnia 7 lipca 2023 roku

 

na roboty budowlane

pod nazwą: Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka) – II Postępowanie”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,

      tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

 

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 431 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane;

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu;

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

CPV 45262310-7 Zbrojenie;

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;

CPV 42923000-2 Maszyny ważące i wagi

 

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka) – II Postępowanie, obejmujących w swym zakresie:

- rozebranie istniejącej nawierzchni nieutwardzonej

Uwaga!

Ze względu na fakt, że projektowana waga samochodowa będzie styczna do istniejącej drogi wewnętrznej pokrytej płytami betonowymi może zaistnieć konieczność jej rozebrania oraz odtworzenia. Powyższe jednak uzależnione jest od sposobu montażu poszczególnych elementów i Wykonawca pozostaje w obowiązku określenia wielkości powierzchni niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia jej kosztów w ofercie;

- wymiana i zagęszczenie gruntu do głębokości ok. 1,5 m;

- wykonanie podsypki z piasku;

- wykonanie stóp fundamentowych o grubości 50 cm;

- wykonanie szalunku;

- ułożenie uzbrojenia;

- zamocowanie marek odbojowych oraz wsporczych pod tensometry;

- zamocowanie obwodowych kątowników rampy najazdowej;

- wykonanie podłączenia wagi z istniejącej linii elektrycznej;

- dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej o poniższych parametrach:

 • Wykonanie ze stali ocynkowanej,
 • Udźwig 50 ton,
 • Wymiary: 18,0 x 3,0 m,
 • Charakter wagi:

* najezdna dwukierunkowa

* rodzaj ważonego towaru: osad ściekowy

* sposób ważenia odbywać się będzie pod stałą kontrolą obsługi Oczyszczalni Ścieków, która potwierdzi prawidłową lokalizację i ustawienie samochodu na wadze. Dodatkowo poprawność umiejscowienia samochodu będzie weryfikowane przez nowo zamontowaną kamerę

* ilość towaru zważonego stanowić będzie wynik różnicy pomiędzy wielkością pomiaru samochodu obciążonego osadem ściekowym a wynikiem pomiaru samochodu bez obciążenia

 • Wyposażenie:

* czujniki analogowe

* oplot antygryzoniowy

* miernik wagowy z wyświetlaczem LCD -  zamontowany na słupku

* wyświetlacz LED wagi pojazdu -  zamontowany na słupku wraz z kamerą

* kamera CCTV min. 2HPX wraz ze złączem elektrycznym doprowadzonym do rozdzielni elektrycznej wagi - zamontowana na słupku wraz z wyświetlaczem LED

 • Specjalistyczny program wagowy umożliwiający dodawanie zdjęć ważonego pojazdu do kwitu wagowego oraz prowadzenie rejestru ważeń, produktów, kontrahentów i dostawców;

- wykonanie słupka, na którym zostanie umieszczona kamera oraz miernik wagowy;

- wykonanie stalowego pomostu;

- wykonanie rozdzielni elektrycznej wagi;

- wykonanie dwóch najazdów betonowych o długości 5 m każdy;

- impregnacja powierzchni betonowych;

- ułożenie obwodowej bednarki uziemiającej FeZN 25x3;

- wykonanie zabezpieczenia przed gromadzeniem się wód opadowych i uszkodzeniem elektroniki wagowej wzdłuż dłuższej krawędzi (stycznej do istniejącej drogi wewnętrznej) wagi samochodowej np. poprzez krawężnik betonowy;

- odpowiednie oznakowanie wagi samochodowej;

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

- przeprowadzenie szkolenia obsługi w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- opracowanie instrukcji obsługi wagi samochodowej;

- opracowanie książki serwisowej wraz ze wskazaniem terminu ponownej legalizacji wagi samochodowej;

- przygotowanie wniosku o dokonanie legalizacji pierwotnej wagi samochodowej jako przyrządu pomiarowego;

- przygotowanie (opracowanie) niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji (certyfikatu) legalizującej wagę samochodową, w szczególności dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej (jeśli będzie wymagana);

- dokonanie legalizacji wagi samochodowej przez właściwy Urząd Miar;

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

 

Uwaga!

 1. Przed rozpoczęciem niniejszego zamówienia, Zamawiający we własnym zakresie wykona linię energetyczną zasilająca wagę samochodową oraz usunie, wskazany na Projekcie Zagospodarowania Terenu, nasyp.
 2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający we własnym zakresie wykonana zaprojektowaną nawierzchnię utwardzoną.

Wobec powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do stałego informowania Zamawiającego o przebiegu robót budowlanych i poszczególnych etapach prac, tak aby Zamawiający miał możliwość wykonania utwardzenia nawierzchni.

3. Zakres prac, w odniesieniu do nawierzchni utwardzonych, wykonywanych przez Wykonawcę ogranicza się do dwóch najazdów betonowych.

4. Zamawiający przygotuje stanowisko komputerowe, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie do wagi samochodowej.

 

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

 • posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i montażu elektronicznej wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz betonowym najazdem o wartości powyżej 120.000,00 zł,

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2022r. poz. 88) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

 • posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 250.000,00 zł,
 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 6 lit. a-d mogą spełniać łącznie.

6.2 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • rozpoczęcie: do 31 lipca 2023 r.
 • zakończenie: do 31 października 2023 r.,
  w tym zakończenie robót budowlanych – do dnia 13 października 2023 r.

UWAGA! Okres pomiędzy dniem 14 a 31 października 2023 roku zostaje przewidziany na skompletowanie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego.

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 5.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski – Inspektor ds. administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 12 lipca 2023 r. o godz. 13.30.

 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 lipca 2023 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny- zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Aktualizacja 27.07.2023 r.:

PDFogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (105,40KB)
 

Aktualizacja 17.07.2023 r.:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (137,93KB)
 

Aktualizacja 07.07.2023r.:

PDFogłoszenie o przetargu 07.07.pdf (297,34KB)
PDFpytania i odpowiedzi 07.07.pdf (152,17KB)
PDFSWZ 07.07.pdf (1,20MB)
 

Aktualizacja 04.07.2023r.:

PDFInformacja o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 04.07.2023r.pdf (60,07KB)
 

Załączniki:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia - podpis.pdf (296,40KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (115,45KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (122,67KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OSWIADCZENIE dotyc zace spelnienia warunków wykluczenia z post epowania oraz podstaw do wykluczenia.pdf (138,27KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OSWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat.pdf (136,38KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OSWIADCZENIE - Wyk az osóbktóre beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia.pdf (118,30KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy.pdf (270,54KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Projekt budowlany pt. „Waga samochodowa wraz z terenem utwardzonym na terenie oczyszczalni ścieków”.pdf (16,16MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót „Dostawa i montaż oraz konstrukcja wagi.pdf (430,00KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf (396,26KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - OSWIADCZENIE dotyc zace wypelnienia obowiazków informacyjnych.pdf (147,14KB)