Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbiórka silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka - II postępowanie.

Ogłoszenia unieważnione:
-

Wodociągi Ustka Spółka z o. o.

ul.  Ogrodowa 14

76-270 Ustka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane

 

pod nazwą: Rozbiórka silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka - II postępowanie.

 

     1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,

      tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

      3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

      CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług;

     CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe;

     CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

  4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

       Rozbiórce silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce
       Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka - II postępowanie.

       Obejmujące w swym zakresie między innymi:

 • ogrodzenie i oznakowanie terenu rozbiórki;
 • zamontowanie na placu rozbiórki budynku socjalnego dla pracowników zatrudnionych przy rozbiórce;
 • zamontowanie na placu rozbiórki kabiny ustępowej TOI-TOI;
 • sprawdzenie i odłączenie wszystkich przyłączy infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczenie;
 • prace porządkowe wstępne – usunięcie elementów istniejącego wyposażenia;
 • demontaż instalacji silosu – odłączenie od budynku osadu;
 • przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych silosu;
 • rozebranie silosu cylindrycznego za pomocą dźwigu o ładowności min. 24 ton;
 • załadowanie silosu na samochód;
 • segregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki i oddzielenie tych, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe;
 • wywiezienie elementów metalowych pochodzących z rozbiórki do punktu skupu złomu zrealizowane będzie na koszt i starania Wykonawcy. Wynagrodzenie za sprzedaż elementów złomu należne jest wyłącznie Zamawiającemu. Zamawiający – w związku z likwidacją środka trwałego – wystawi Wykonawcy Kartę Przekazania Odpadu. Wykonawca jest zobowiązany przetransportować materiały złomu, wraz z Kartą Przekazania do punktu skupu (na swój koszt) oraz przekazać Zamawiającemu  dokument (notatkę) z przekazania odpadów.
 • należyte (dostosowane do przyjętej metody zagęszczania gruntu) wypełnienie wszystkich zagłębień terenu powstałych po usunięciu elementów budynku znajdujących się poniżej poziomu terenu;
 • uporządkowanie terenu;
 • demontaż ogrodzeń i wydzieleni stref niebezpiecznych, oznakowań i tablic;
 • prowadzenie dziennika budowy;
 • inne czynności niezbędne i konieczne  do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem zamówienia;

   5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III, Projekt budowlany pn. „Projekt rozbiórki silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej wys. 8,6 m – DZIAŁKA NR 9861/1 OBR. 0001 USTKA, GM. USTKA, stanowiący Załącznik nr 6 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych objętych ww. projektem budowlanym, dalej STWiORB, stanowiąca Załącznik nr 7.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

       1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

       Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

     Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na pracach rozbiórkowych i demontażowych.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)

 1. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł,
 2. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,

       Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

      2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną na terenie budowy, pod warunkiem wystąpienia Wykonawcy do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, nie później niż do końca dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

       8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • rozpoczęcie: 03.07.2023 roku
 • zakończenie: do 28.07.2023 roku,

       9. Informacja na temat wadium:

       Wadium w wysokości 1.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

       10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

       11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

             w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Joanna Janus-Świniarska - Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości,

             e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,

             w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Edyta Niedzielak - Specjalista ds. Technicznych,

             e-mail: en@wodociagi.ustka.pl.

              Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

         12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 20.06.2023 r.

           o godz. 12.00

            Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.06.2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

         13. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

         14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

      15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny- zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu             Cywilnego.

      Aktualizacja 22.06.2023r.:

      PDFWYNIK POSTĘPOWANIA.pdf (98,01KB)

Aktualizacja 21.06.2023r.:

PDFProtokół z otwarcia ofert - silos 2023 II postępowanie.pdf (123,55KB)
 

Załączniki:

PDFSPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA rozbiórka silosu II postępowanie.pdf (642,49KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertow y-rozbiółrka silosu II postępowanie.pdf (467,63KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków wykluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia -rozbiórka silosu II postępowanie.pdf (510,98KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat- rozbiórka silosu II postępowanie.pdf (542,89KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osóbktóre będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia-rozbiórka silosu II postępowanie.pdf (364,94KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy-rozbiórka silosu II postępowanie.pdf (637,30KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Projekt budowlany II postępowanie.pdf (2,86MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - STWiOR II postępowanie.pdf (5,81MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych-rozbiórka silosu II postępowanie.pdf (361,36KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Klauzula RODO-rozbiórka silosu II postępowanie.pdf (435,52KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Decyzja nr 4892022 Pozwolenie na rozbiórkę II postępowanie.pdf (246,44KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót II postępowanie.pdf (85,51KB)