Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka)

Ogłoszenia unieważnione:
-

Wodociągi Ustka Spółka z o. o.

ul.  Ogrodowa 14

76-270 Ustka

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane

 

 

pod nazwą: "Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka)”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

 

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 431 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane;

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu;

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

CPV 45262310-7 Zbrojenie;

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;

CPV 42923000-2 Maszyny ważące i wagi

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka), obejmujących w swym zakresie:

- rozebranie istniejącej nawierzchni;

- wymiana i zagęszczenie gruntu do głębokości ok. 1,5 m;

- wykonanie podsypki z piasku;

- wykonanie stóp fundamentowych o grubości 50 cm;

- wykonanie szalunku;

- ułożenie uzbrojenia;

- zamocowanie marek odbojowych oraz wsporczych pod tensometry;

- zamocowanie obwodowych kątowników rampy najazdowej;

- wykonanie podłączenia wagi z istniejącej linii elektrycznej;

- dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej o poniższych parametrach:

 • Wykonanie ze stali ocynkowanej,
 • Udźwig 50 ton,
 • Wymiary: 18,0 x 3,0 m,
 • Wyposażenie: czujniki analogowe, miernik wagowy z wyświetlaczem LCD, oplot antygryzoniowy;

- wykonanie stalowego pomostu;

- wykonanie dwóch najazdów betonowych o długości 5 m każdy;

- impregnacja powierzchni betonowych;

- ułożenie obwodowej bednarki uziemiającej FeZN 25x3;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

- odpowiednie oznakowanie wagi samochodowej;

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

- przeprowadzenie szkolenia obsługi w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- opracowanie instrukcji obsługi wagi samochodowej;

- opracowanie książki serwisowej;

- przygotowanie wniosku o dokonanie legalizacji pierwotnej wagi samochodowej jako przyrządu pomiarowego;

- przygotowanie (opracowanie) niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji (certyfikatu) legalizującej wagę samochodową, w        szczególności dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej (jeśli będzie wymagana);

- dokonanie legalizacji wagi samochodowej przez właściwy Urząd Miar;

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

 

Uwaga!

Wykonanie linii energetycznej zasilającej wagę samochodową zostanie wykonane przez Zamawiającego.

 

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i montażu elektronicznej wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz betonowym najazdem o wartości powyżej
120.000,00 zł,

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2022r. poz. 88) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

 1. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 250.000,00 zł,
 2. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

6.1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w ppkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.

6.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • rozpoczęcie: do 30 czerwca 2023 roku
 • zakończenie: do 31 października 2023 roku,

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 5.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski – Inspektor ds. administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert:

siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00

 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny- zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

 

Aktualizacja 06.06.2023:

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 6 czerwca 2023r.pdf (57,74KB)
 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (1,15MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (115,37KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków udziału i wykluczenia z postępowania.pdf (138,14KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat.pdf (136,37KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osóbktóre będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf (118,32KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf (262,82KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Projekt budowlany pt. „Waga samochodowa wraz z terenem utwardzonym na terenie oczyszczalni ścieków”.pdf (16,16MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót „Dostawa i montaż oraz konstrukcja wagi.pdf (430,00KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf (636,59KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiazków informacyjnych.pdf (146,90KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (122,66KB)