Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbiórka silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka.

Ogłoszenia unieważnione:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane

 

pod nazwą: Rozbiórka silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka.


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług;
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe;
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Rozbiórce silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka. Obejmujące w swym zakresie między innymi:

 •     ogrodzenie i oznakowanie terenu rozbiórki;
 •     zamontowanie na placu rozbiórki budynku socjalnego dla pracowników zatrudnionych przy rozbiórce;
 •     zamontowanie na placu rozbiórki kabiny ustępowej TOI-TOI;
 •     sprawdzenie i odłączenie wszystkich przyłączy infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczenie;
 •     prace porządkowe wstępne – usunięcie elementów istniejącego wyposażenia;
 •     demontaż instalacji silosu – odłączenie od budynku osadu;
 •     przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych silosu;
 •     rozebranie silosu cylindrycznego za pomocą dźwigu o ładowności min. 24 ton;
 •     załadowanie silosu na samochód;
 •     segregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki i oddzielenie tych, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe;
 •    wywiezienie elementów metalowych pochodzących z rozbiórki do punktu skupu złomu zrealizowane będzie na koszt i starania Wykonawcy. Wynagrodzenie za sprzedaż elementów złomu należne jest wyłącznie Zamawiającemu. Zamawiający – w związku z likwidacją środka trwałego – wystawi Wykonawcy Kartę Przekazania Odpadu. Wykonawca jest zobowiązany przetransportować materiały złomu, wraz z Kartą Przekazania do punktu skupu (na swój koszt) oraz przekazać Zamawiającemu dokument (notatkę) z przekazania odpadów.
 •     należyte (dostosowane do przyjętej metody zagęszczania gruntu) wypełnienie wszystkich zagłębień terenu powstałych po usunięciu elementów budynku znajdujących się poniżej poziomu terenu;
 •     uporządkowanie terenu;
 •     demontaż ogrodzeń i wydzieleni stref niebezpiecznych, oznakowań i tablic;
 •     prowadzenie dziennika budowy;
 •     inne czynności niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem zamówienia;

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III, Projekt budowlany pn. „Projekt rozbiórki silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej wys. 8,6 m – DZIAŁKA NR 9861/1 OBR. 0001 USTKA, GM. USTKA, stanowiący Załącznik nr 6 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych objętych ww. projektem budowlanym, dalej STWiORB, stanowiąca Załącznik nr 7.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

b.  posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na pracach rozbiórkowych i demontażowych.

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)

d.  posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł,

e. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

3) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - rozpoczęcie: 19.06.2023 roku

  -  zakończenie: do 12.07.2022 roku,

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 1.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski – Inspektor ds. administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,

- w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 29.05.2023 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.05.2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny- zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Aktualizacja 05.06.2023 r.:

PDFWynik postępowania.pdf (93,71KB)
PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf (123,01KB)
 

Załączniki:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia -rozbiórka silosu.pdf (1,19MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertow y-rozbiółrka silosu.pdf (146,80KB)
JPEGZałącznik nr 10 do SWZ - Decyzja nr 4892022 Pozwolenie na rozbiórkę.jpeg (120,54KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót.pdf (85,51KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunkółw wykluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia -rozbiórka silosu.pdf (154,09KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robółt budowlanych z ostatnich 5 lat- rozbiółrka silosu.pdf (136,37KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osóbktóre będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia-rozbiórka silosu.pdf (118,40KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy-rozbiórka silosu.pdf (209,27KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Projekt budowlany.pdf (2,86MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - STWiOR.pdf (5,81MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych-rozbiórka silosu.pdf (111,94KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Klauzula RODO-rozbiórka silosu.pdf (122,05KB)