Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY POMPOWNI AWARYJNEJ NA TERENIE PRZEPOMOWNI GŁÓWNEJ W USTCE

Zapytania ofertowe:
-

Wodociągi Ustka” Sp. z o. o. zapraszają

do złożenia oferty na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uwzględniającej warunki i wymogi określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. „Przebudowa i modernizacja Głównej Przepompowni Ścieków (Etap 1 i 2) w Ustce” (w odniesieniu do obiektu Komory przełączeniowej KP z Pompownią awaryjną PA).

Zakres dokumentacji projektowej:

 1. Projekt budowlany wraz z wszystkimi niezbędnymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami, decyzjami (m.in. decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, warunki operatora sieci energetycznej, opinia konserwatora zabytków i opinia archeologiczna).

 2. Projekty techniczne:

- Projekt branży konstrukcyjnej (konstrukcja Pompowni Awaryjnej)

- Projekt branży elektrycznej i AKPiA

- Projekt branży sanitarnej,

- Projekt branży technologicznej.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w układzie branżowym.

4. Przedmiar robót w układzie branżowym.

5. Kosztorys inwestorski w układzie branżowym.

6. Badania geotechniczne gruntu.

 

Założenia projektowe (zgodne z treścią PFU):

 1. Budowa Komory przełączeniowej wraz z komorą pomp:

- budowa Pompowni awaryjnej wraz z montażem pomp oraz rurociągów i armatury,

- montaż zastawek w komorze przełączeniowej,

- wykonanie obejściowego kolektora ściekowego z pompowni awaryjnej do komory zasuw pompowni głównej.

1.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne:

 • budowa komory przełączeniowej wraz z komorą pomp awaryjnych oraz komorą zasuw na istniejących kanałach ściekowych DN 800 mm (z komory zbiorczej K-1) oraz DN 1000 mm (ze wschodniej części miasta),

 • zabezpieczenie całej powierzchni ścian wewnętrznych komór powłoką epoksydową dwuskładnikową odporną na działanie ścieków i uszkodzenia mechaniczne,

 • istniejące kolektory ściekowe DN 1000 i DN 800 należy wbudować w ściany komory,

 • wykonanie kinety komory przełączeniowej należy wykonać przy użyciu betonu szybkoschnącego,

 • płyta stropowa w komorze połączeniowej i komorze zasuw z otworami pod włazy rewizyjny 800 mm i otwór montażowy o wymiarach dostosowanych do planowanych gabarytów zastawek,

 • wykonanie zagłębienia pod pompę drenażową w komorze pompowni (do całkowitego opróżnienia komory, pompa drenażowa przenośna),

 • montaż włazu żeliwnego 800 mm z zamknięciem (włazy przykręcane, klasa D400) – 1 kpl.,

 • montaż przykrycia otworu montażowego z materiałów nierdzewnych (np. z TWS),

 •  płyta stropowa nad komorą pomp i komorą zasuw z otworami montażowymi, przykrycia demontowalne z krat TWS (2 kpl.),

  1. Roboty technologiczne i instalacyjne:

- montaż nowych stóp sprzęgających i systemów zamocowań - 2 kpl.

- montaż nowych pomp – 2 kpl.,

- montaż zastawki naściennej do otworu DN 1000 mm (otwór w ścianie do komory K-1A - dopływ do hali krat) - 1 kpl.

- montaż zastawki naściennej do otworu DN 800 mm (otwór w ścianie do pompowni awaryjnej) - 1 kpl.

- montaż zaworów zwrotnych kulowych na rurociągach tłocznych pomp – 2 kpl.,

- montaż zasuw nożowych z napędem elektrycznym na rurociągach tłocznych pomp – 2 kpl.,

- montaż rurociągu tłocznego od komory zasuw przy Pompowni awaryjnej do komory zasuw za pompownią główną z podłączeniem do istniejących rurociągów tłocznych na oczyszczalnię,

 - włączenie rurociągów tłocznych z komory Westerplatte i zakładu MOWI Poland do komory przełączeniowej z montażem armatury odcinającej w komorze zasuw.

1.3 Roboty elektryczne:

 • modernizacja trafostacji ST w zakresie umożliwiających wykonanie podłączenia elektrycznego Pompowni awaryjnej,

 • doprowadzenie kabli zasilających z trafostacji ST,

 • montaż lokalnej szafki zasilająco-sterowniczej przy Pompowni awaryjnej umożliwiającej wyłączenie pomp i ich sterowanie w trybie ręcznym,

 • wykonanie obwodów zasilających i sygnałowych,

 • doprowadzenie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych pomp awaryjnych z lokalnej szafki zasilająco-sterowniczej do istniejącej sterowni (Budynek Hali Krat),

 • adaptacja istniejącej rozdzielnicy AKPiA z uwzględnieniem docelowego wyposażenia,

 • sterowanie pompami przy użyciu indywidualnych falowników w oparciu o sygnały z sond poziomu w zbiornikach czerpalnych i przepływomierzy; Falowniki z panelami operatorskimi zabudowane w szafach, falowniki fabrycznie dedykowane do instalacji pompowych, wyposażone w moduły czyszczenia wirnika pompy oraz diagnostyki układu hydraulicznego,

 • praca pomp w funkcji utrzymania zadanego poziomu w zbiornikach czerpalnych (możliwość konfiguracji),

- system sterowania pracą pomp skonstruowany w sposób umożliwiający dalszą pracę urządzenia np. w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów pomiarowych (sonda poziomu),

 • montaż miernika poziomu (hydrostatyczny) – 1 kpl.,

 • montaż sygnalizatorów poziomu – 2 kpl.,

 •  montaż oświetlenia w rejonie stanowiska obsługi pomp,

 1. Pompownia ścieków PG z komorą zasuw KZ:

- wykonanie nowych rurociągów technologicznych w obrębie komory zasuw wraz z wymianą armatury,

- wykonanie otworów w ścianach komory zasuw,

- demontaż rurociągów i armatury w obrębie komory zasuw,

- montaż rurociągów tłocznych i armatury (zawory zwrotne kulowe i zasuwy nożowe odcinające) w obrębie komory zasuw,

- montaż przejść szczelnych pomiędzy komorą zasuw a gruntem,

- montaż podpór systemowych pod rurociągi i armaturę dostosowanych do średnicy i ciężaru zastosowanych elementów,

- zasilenie zasuw z napędem elektromechanicznym ON/OFF z możliwością sterowania czasem otwarcia zasuwy i czasem przerw pomiędzy otwarciami,

4. Instalacje elektryczne i AKPiA:

- program wizualizacyjny należy przewidzieć na komputerze zainstalowanym na elewacji szafy AKPiA,

- dostosowanie transmisji danych do systemu SCADA w dyspozytorni na terenie oczyszczalni, na którym będzie odwzorowana sytuacja z pompowni,

- zintegrowanie sterowania Pompowni awaryjnej z główną szafą sterowniczą w spójny układ sterowania, blokady i zabezpieczenia zapewniające bezpieczną pracę, rozruch i odstawienie w trybie normalnym i awaryjnym urządzeń. Należy przyjąć co najmniej 20% więcej miejsca na dodatkowe moduły w szafach/kasetach,

- listwy zaciskowe powinny zawierać co najmniej 10% rezerwowych zacisków i być wykonane z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących zachowanie poprawnego połączenia przez długi okres czasu,

- przekaźniki z diodą sygnalizacyjną,

- bezpieczniki /wyłączniki samoczynne z sygnalizacją zadziałania,

- szafy wyposażyć w plastikowe korytka grzebieniowe do wprowadzenia kabli sygnałowych,

5. Instalacja monitoringu i alarmowa – zaprojektowanie tylko i wyłącznie niezbędnych elementów umożliwiających przyszłe podłączenie kamer tzn. przygotowanie instalacji pod zamontowania kamer i przygotowanie włączenia do instalacji alarmowej.

6. Odtworzenie istniejących terenów utwardzonych (płyty pełne).

7. Rozruch, próby końcowe– zgodnie z pkt 7.2 PFU.

8. Roboty tymczasowe – zakres dostoswany do rozwiązań projektowych.

 

Zastrzeżenia:

 1. Rozwiązania techniczne oraz planowane roboty budowlane muszą gwarantować ciągłość przepływu ścieków zarówno ścieków dopływających, jak i tych transportowanych do Oczyszczalni Ścieków.

 2. Rozwiązania techniczne muszą umożliwiać tymczasowe wyłączenie Budynku Hali Krat BK oraz Przepompowni PG (komora zasuw) na czas ewentualnych włączeń w/w obiektów.

 3. Nowe pompy muszą charakteryzować się wydajnością pozwalającą na przetłoczenie ścieków bezpośrednio do Oczyszczalni Ścieków. Pompy należy dobrać uwzględniając również najwyższe możliwe napływy w trakcie deszczu lub zwiększonych napływów ścieków z miasta przy normlanej eksploatacji Przepompowni Głównej.

 4. Konstrukcję Komory przełączeniowej wraz z komorą pomp należy zaprojektować uwzględniając warunki gruntowo-wodne.

 5. Wszystkie proponowane urządzenia i instalacje posiadające autonomiczne układy sterowania muszą być kompatybilne z istniejącym systemem AKPiA.

 6. Wszystkie nowe urządzenia i instalacje technologiczne muszą być wyposażone w moduły komunikacyjne umożliwiające przekazywanie sygnałów o stanie pracy do sterownika centralnego (Budynek Hali krat), a następnie do Centralnej Dyspozytorni na terenie Oczyszczalni Ścieków.

 7.  Wszystkie nowe układy pomiarowe muszą być wyposażone w moduły komunikacyjne umożliwiające przekazywanie do sterownika centralnego sygnałów o mierzonych parametrach (a następnie do Centralnej Dyspozytorni na terenie Oczyszczalni Ścieków).

 8. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymogi określone w PFU, w szczególności pkt 5.2.10, 6 i 7.

 

Ofertę na wykonanie w/w usługi w formie papierowej lub elektronicznej należy przedłożyć do dnia 14 kwietnia 2023 roku do godz. 15:00.

 

Załączniki: