Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja Stacji Transformatorowej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2023:
-


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane


pod nazwą: Modernizacja Stacji Transformatorowej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce (dz. nr 986/1, obręb Ustka [0001]).


1. Nazwa i adres Zamawiającego: „Wodociągi Ustka” Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1729), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45 000000 - 7 Roboty budowlane
CPV 5315300  - 1 Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Wykonaniu modernizacji istniejącej Stacji Transformatorowej w zakresie montażu układu SZR wraz z wymianą połączeń kablowych i urządzeń kompensujących moc bierną, obejmującej w swym zakresie:
- wykonanie prac przygotowawczych,
- demontażu szafy kompensacji mocy biernej 150 kVAr – 1 szt.,
- demontażu istniejących kabli zasilających pomiędzy transformatorami „Tr1” i „Tr2” a rozdzielnicą główną RGnN,
- ustawienia na stałe istniejącego wyłącznika sprzęgłowego w pozycji zamknięcia,
- ułożenia nowych podłączeń (przewodów) kablowych 2x (4x YKY 1x300 mm²) – ok. 60 m,
- montażu szafy z układem Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą główną RGnN w miejscu zdemontowanej szafy kompensacji biernej 150 kVAr,
-  modernizacji istniejących baterii kondensatorów typu BK-W o mocy 150 kVAr (2 szt.) oraz 37,5 kV Ar (1 szt.) poprzez wymianę kondensatorów i dławików filtracyjnych – łącznie 23 elementy;

UWAGA!
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały zawarte w rozdziale III pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
 - zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac elektrycznych; ze względu na prowadzenie przedmiotowych prac elektrycznych podczas stałej pracy oczyszczalni ścieków oraz konieczności kontroli i obsługi urządzeń, Wykonawca ma obowiązek umożliwić dostęp obsłudze oczyszczalni ścieków do urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych prac, w celu bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków.
- uzyskania uzgodnienia materiałów, elementów i urządzeń przed rozpoczęciem docelowych robót elektrycznych; w przypadku chęci dokonania zmiany ww. elementów, Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego na zamienne materiały, elementy i urządzenia,
- przedłożenia niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa, w szczególności aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) zastosowanych materiałów i urządzeń, przed rozpoczęciem robót elektrycznych oraz jako elementów dokumentacji powykonawczej,
- sporządzenia Instrukcji obsługi Stacji Transformatorowej po wykonaniu przedmiotowej modernizacji (egzemplarz do umieszczenia w szafie),
- dokonania stosownych zmian w zatwierdzonej przez Energa Operator S.A. „Instrukcji eksploatacji urządzeń stacji transformatorowej 01 – 1083 Ustka Oczyszczalnia Ścieków wraz z dwoma agregatami kogeneracyjnymi o mocach 91 kW oraz 200 kW ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka” jeśli nastąpi taka konieczność; Powyższa instrukcja winna zostać zatwierdzona przez gestora sieci elektroenergetycznej,
- przeszkolenia pracowników Oczyszczalni Ścieków (min. 2 terminy szkoleń ze względu na pracę zmianową) w zakresie obsługi i eksploatacji nowych elementów,
- udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia,
- dokonywania konserwacji zamontowanych elementów elektrycznych w okresie gwarancji.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:
    a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
    b. posiadają wiedzę i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Warunków Zamówienia, wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV, o wartości powyżej 50.000 zł brutto, lub
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie układu Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR), o wartości powyżej 50.000 zł brutto.
    c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
 - Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831),
- min. 2 Osoby (kierujący i wykonujący), które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją, montażem i konserwacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV oraz do prowadzenia prac elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1392);

UWAGA!
Kierownik budowy może pełnić również funkcję Osoby kierującej do realizacji robót budowlanych pod warunkiem spełnienia obu wyżej wskazanych warunków.
    d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł,
    e. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.
C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
    • rozpoczęcie: do 27 lutego 2023 roku
    • zakończenie: do 28 kwietnia 2023 roku.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 5.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Specjalista ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 10 lutego 2023r. do godz. 12.00.
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 lutego 2023r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający może unieważnić postępowanie  bez podania przyczyny - zgodnie
z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

15. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Aktualizacja 15.02.2023

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.02.2023r.pdf (74,67KB)
 

Aktualizacja 13.02.2023

PDFProtokół z Otwarcia Ofert z dnia 10.02.2023r.pdf (91,86KB)
 

Załączniki:

PDFSWZ.pdf (1,38MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (139,46KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiazków informacyjnych.pdf (111,97KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (123,16KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków udziału.pdf (137,37KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - WYKAZ wykonanych robót w okresie 7 lat.pdf (136,52KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Wykaz Osób które będą wykonywać zamówienie.pdf (117,18KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf (317,99KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Projekt techniczny.pdf (9,43MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - STWiORB.pdf (1,09MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Przedmiar robót budowlanych.pdf (226,93KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Instrukcja eksploatacji Stacji Transformatorowej.pdf (2,47MB)