Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa i montaż sond amoniaku i sond tlenowych wraz z osprzętem w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ogrodowej 14 w Ustce

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2022:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę wraz z usługą pod nazwą:

 

„Dostawa i montaż sond amoniaku i sond tlenowych wraz z osprzętem w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ogrodowej 14 w Ustce.”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r , poz. 1710) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 431 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE..

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z usługą polegające na: Dostawie i montażu sond amoniaku i sond tlenowych wraz z osprzętem w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ogrodowej 14 w Ustce obejmujące w swym zakresie:

4.1. Dla pomiaru jonów atomowych metodą jonoselektywną (sondy azotu amonowego).

 • Układ pomiarowy.

Cyfrowy układ do pomiaru on-line stężenia azotu amonowego (NH4-N) metodą jonoselektywną z dynamiczną i krosową kompensacją jonów potasowych (z opcją ręcznie ustawianej wartości kompensacyjnej w menu przetwornika). Układ ma pozwalać na dowolną konfigurację systemu kompensacyjnego (np. K+ - ustawiane ręcznie lub kompensowane dynamicznie). Układ ma pozwalać na wykorzystanie kompensacji np. jonów K+, innej sondzie jonoselektywnej pracującej na obiekcie (kompensacja krosowa). Sonda pomiarowa powinna posiadać cyfrową technologię umożliwiającą kalibrację sondy poza punktem pomiarowym (z użyciem innego przetwornika) wraz z zapamiętywaniem danych kalibracyjnych. Sonda ma mieć możliwość odpięcia od kabla łączącego ją z przetwornikiem. Ze względu na niskie stężenia mierzonych parametrów, sonda ma mieć możliwość zastosowania korelacji matrycy opartej na dwóch punktach pomiarowych każdego parametru, tj jeden poniżej 1 mg/l mierzonego parametru, a drugi powyżej 1 mg/l mierzonego parametru.

 • Sondy:

Powinny być wyposażone w następujące elektrody: pomiarową NH4-N, kompensacyjną K+ oraz odniesienia (jedną dla 2 mierzonych parametrów). Wszystkie elektrody pomiarowe mają być wkręcane bezpośrednio w sondę oraz ma być umożliwiony demontaż poszczególnych elektrod pomiarowych w celach obsługowych, lub w przypadku awarii jednej elektrody musi być możliwość wymiany tylko jednej elektrody poprzez wykręcenie jej z sondy. Sonda musi posiadać wbudowane dwie krzywe kalibracyjne (tzw. „dolną” i „górną”) dla zwiększonej dokładności pomiaru przy niskich stężeniach badanych parametrów. Sonda musi posiadać tryb wewnętrznej konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, która zapewni jego stabilność podczas przekazywania (sygnał niewrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne).

 • Parametry techniczne dla pomiarów NH4-N:

• Zakresy pomiarowe:

 • 0,1 - 2000 mg/l NH4-N,

 • 1,0 - 1000 mg/l K+,

• Dokładność: przynajmniej ±5% mierzonej wartości;

• Metoda pomiarowa: jonoselektywna;

• Czas odpowiedzi: t90< 180 s,- przy 90% mierzonej wartości zadanej (np. NH4-N = 2 mg/l) urządzenie wysyła sygnał do systemu nie później niż po 3 minutach;

• Powtarzalność: ± 3%;

• Elektroda referencyjna z porowatą membraną PVDF;

• Automatyczna kompensacja jonów potasowych (kompensacja krosowa);

• Możliwość kalibracji sondy z użyciem innego przetwornika z zapamiętywaniem danych kalibracyjnych;

• Żywotność elektrod: co najmniej 18 miesięcy

4.2. Dla pomiaru tlenu (sondy tlenowe).

 • Sondy:

• Sondy pomiarowe niewymagające kalibracji;

• Metoda pomiarowa optyczna, bazująca na fotoluminescencji w świetle zielonym;,

• Zakres pomiarowy: 0,00 … 20,00 mg/l O2;

• Zakres pomiarowy temperatury: -5 … 50 °C;

• Zintegrowany czujnik temperatury NTC 30 kΩ;

• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego;

• Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar);

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571;

• Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak;

• Inne: specjalna wymienna skośna, nachylona pod kątem 45° główka pomiarowa skalibrowana fabrycznie, z chipem zawierającym wszystkie dane kalibracyjne (przesyłane są do sondy automatycznie zaraz po założeniu główki);

• Średnia żywotność główki w ściekach komunalnych: 24-48 miesięcy.

4.3. Przetwornik uniwersalny (minimalnie trzy przetworniki).

 • Wielomodułowy system przetwornika do wpięcia do 20 sond pomiarowych z funkcją podtrzymania pracy systemu w momencie awarii głównego przetwornika (kontrolera);

 • Możliwość podłączenie sond mierzących różne parametry;

 • Przenośny wyświetlacz LCD z funkcją kontrolera systemu;

 • Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania i zgrywania danych;

 • Przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych;

 • Zasilanie: 230 V;

 • Wejście: maks. 20 czujników cyfrowych;

 • Wyjście: EtherNet/IP;

 • Temperatura otoczenia: - 20OC do + 55OC;

 • Stopień ochrony: IP66;

 • Brak elementów zużywających się mechanicznie np. wentylator;

 • Menu w języku polskim.

4.4. Montaż i instalacja

 • Dostawa wraz z montażem nowego okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego przetworników MIQ;

 • Montaż okablowania pomiędzy przetwornikami a modułami rozszerzeń. Od modułu analizatora należy ułożyć linię zasilającą sondy oraz linię komunikacyjną. Od analizatora należy ułożyć nową linię kablową zasilającą i sygnałową do głównej szafy zasilania (R2) znajdującej się obok bioreaktorów (od strony zbiorników fermentacji wewnętrznej WKF). Operacje należy wykonać dla każdego ciągu reaktora biologicznego.

 • Ułożenie okablowania w odpowiednich korytach wykonanych ze stali nierdzewnej. Istnieje możliwość wykorzystania już istniejących koryt kablowych.

 • Montaż sond pomiarowych na bioreaktorach (załącznik nr 7):

  • Sond tlenowych w miejscu starych sond wraz z demontażem starych sond oraz wsporników, na których są osadzone;

  • Sond amoniaku przy sondach tlenowych.

 • Wykonanie konstrukcji wsporczych oraz ich montaż dla wszystkich układów pomiarowych;

 • Wykonanie zmian na wizualizacji oraz wpięcie pomiarów do sterownika programowalnego R2 RX3i;

 • Implementacja algorytmu dostarczonego przez Zamawiającego do sterownika programowanlego;

5. Szczegółowy zakres usług określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu minimum dwóch dostaw sond przeznaczonych dla Oczyszczalni Ścieków wraz z ich montażem o wartości przynajmniej 100 000 zł.

Wykonawca składa informacje o doświadczeniu w zakresie wykonanych usług w załączniku nr 5 do SWZ (wykaz dostaw) wraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa.

6.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Do oferty Wykonawca dołącza:

 • aktualny na dzień składania ofert wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego- załącznik nr 2 do SWZ,

 • oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) – załącznik nr 3 do SWZ.

Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 2.1 -2.3 w formie pisemnej należy złożyć wraz z ofertą. Do oferty należy dołączyć wykaz dostaw (zał. nr 5 do SWZ) oraz podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 4 o SWZ).

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Do wykazu wykonanych dostaw należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenia składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • zakończenie: do 20 grudnia 2022 roku,

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 20.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – Specjalista ds. technologicznych, e-mail: e.banasik@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 9 listopada 2022 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 9 listopada 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny- zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Aktualizacja 28.11.2022r.:

PDFogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (98,59KB)
 

Aktualizacja 09.11.2022r.:

PDFProtokół z otwarcia ofert 09112022.pdf (114,42KB)
 

Aktualizacja 07.11.2022r.:

PDFZał. nr 6 do SWZ - Projekt umowy - sondy 07.11.pdf (244,30KB)
PDFZmiana treści zapytania ofertowego.pdf (175,64KB)
 

Załączniki:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (1 002,13KB)
PDFZal. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (191,66KB)
PDFZal. nr 2 do SWZ - OSWIADCZENIE dotyczace spelnienia warunków wykluczenia z postepowania oraz podstaw do wykluczenia.pdf (133,94KB)
PDFZal. nr 3 do SWZ - OSWIADCZENIE dotyczace wypelnienia obowiazków informacyjnych.pdf (149,79KB)
PDFZal. nr 4 do SWZ - Klauzula RODO - sondy.pdf (121,86KB)
PDFZal. nr 5 do SWZ - OSWIADCZENIE - Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat - sondy.pdf (135,43KB)
PDFZal. nr 6 do SWZ - Projekt umowy - sondy.pdf (243,63KB)
PDFZal. nr 7 do SWZ - Schemat instalacji sond - sondy.pdf (154,71KB)