Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i modernizacja głównej przepompowni ścieków w Ustce W systemie zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie

Ogłoszenia unieważnione:
-

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W USTCE

W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ – II POSTĘPOWANIE”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.


Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntów

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

48151000-1 Komputerowy system sterujący

71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Przebudowa i modernizacja Głównej Przepompowni Ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla dwóch etapów (Etap 1 i Etap 2) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę umożliwiającego realizację prac w dwóch odrębnych etapach, sporządzenie projektów technicznych wielobranżowych dla Etapu 1, wykonanie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w Etapie 1 wraz z przeprowadzeniem rozruchu i uruchomieniem instalacji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu 1.

Z zastrzeżeniem, jak poniżej:

Sporządzenie dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniem instalacji dla Etapu 2 będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

4.1 Dokumentacja projektowa dla Etapu 1 i Etapu 2, obejmuje:

 • opracowanie projektu podstawowego wielobranżowego dla Etapu 1 i Etapu 2 wraz z uzyskaniem akceptacji rozwiązań technicznych przez Zamawiającego;

 • opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla dwóch etapów sporządzonych w formie pozwalającej na etapowe prowadzenie prac wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/ uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla Etapu 1 i Etapu 2;

 • sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Etap 1 i 2);

 • sporządzenie przedmiaru robót (Etap 1 i 2);

 • opracowanie kosztorysu inwestorskiego odrębnie dla Etapu 1 i 2;

 • opracowanie dokumentacji wykonawczej dla Etapu 1;

 • opracowanie dokumentacji powykonawczej dla Etapu 1;

 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu 1;

4.2 Roboty budowlane dla Etapu 1, obejmujące wykonanie:

 • prac przygotowawczych;

 • ochronę istniejących drzew i zieleni;

 • oznakowania terenu budowy poprzez zastosowanie tabliczki informacyjnej,

 • organizacji własnej zaplecza budowy;

 • budowy pompowni na czas przebudowy zasadniczej wraz z układem rurociągów obejścia awaryjnego;

 • modernizacji budynku krat;

 • remontu istniejącej komory pompowej wraz z wymianą pomp;

 • remontu komory zasuw z przebudową układu zasuw i rurociągów;

 • króćca w komorze zasuw KZ do ujęcia ścieków nadmiarowych (burzowych) - bez budowy rurociągu z zasuwą i przepływomierzem oraz komory wytłumienia;

 • budowy komory pomiarowej;

 • instalacji elektrycznych i sterowniczych;

 • odtworzenia nawierzchni dróg i placów (utwardzonych i nieutwardzonych) pozwalających na dojazd do obiektów oraz uporządkowanie terenu po budowie (w tym terenów zielonych);

 • przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót wraz z likwidacją powstałego urobku;

 • zagospodarowania i utylizacji odpadów budowlanych;

 • przeprowadzenie rozruchu;

 • szkolenia pracowników.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III, która została udostępniona na stronie Zamawiającego www.wodociagi.ustka.pl.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 i 3 do SWZ),

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował:

- jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków o wartości powyżej 3.000.000,00 zł oraz o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków;

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącego minimum 650 m³/h;

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, automatyka, AKPiA);

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków;

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 199 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży sanitarnej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h;

 - minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, automatyka, AKPiA);

- jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej;

- Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 3 i 4 ww. ustawy);

 1. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł;

 2. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1) lit. a-d mogą spełniać łącznie.

3) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Przewidywany termin wykonania zamówienia:

 1. Wykonanie elementów dokumentacji projektowej wskazanych w rozdziale III pkt 24.1 – 24.8 SWZ z wyłączeniem Instrukcji bhp, p.poż, i instrukcji stanowiskowych, uzgodnionych przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (Etap 1 i Etap 2) – do dnia 30 września 2023 roku.

 2. Protokolarne przekazanie terenu budowy – nie później niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania kompletnej dokumentacji projektowej z wyłączeniem Części II Dokumentacji wykonawczej i Dokumentacji powykonawczej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę.

 3. Rozpoczęcie robót budowlanych – nie później niż 7 dni kalendarzowych licząc od przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.

 4. Zakończenie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia (Etap 1) wraz z przekazaniem Części II Dokumentacji wykonawczej – do dnia 15 października 2024 roku.

 5. Wykonanie Dokumentacji powykonawczej wraz z przeprowadzeniem rozruchu, przeszkoleniem pracowników oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Etap 1) – do dnia 15 stycznia 2025 roku.

 6. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo – finansowym (dalej „HRF”) realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania elementów dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych), opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy podlegać będzie akceptacji Zamawiającego.

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 50.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – waga kryterium 80 punktów

Doświadczenie – waga kryterium 20 punktów

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Specjalista ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 25 sierpnia 2022 roku na godzinę 9:30, przed bramą wjazdową na teren działki nr 972 (ul. Ogrodowa 12, 76-270 Ustka). Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i nie będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej przez Oferenta, który nie brał udziału w spotkaniu.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 8 września 2022r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8 września 2022r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

13. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

 

Aktualizacja 09.09.2022r.:

PDFProtokół z Otwarcia Ofert z dnia 08.09.2022r..pdf (83,65KB)
PDFWynik postępowania z dnia 08.09.2022r..pdf (73,13KB)
 

Aktualizacja 25.08.2022r.:

PDFProtokół ze spotkania z Wykonawcami z dnia 25.08.2022r..pdf (109,88KB)
 

Aktualizacja 23.08.2022r.:

PDFSporostowanie treści SWZ - 23.08.2022r..pdf (433,00KB)
 

Załączniki:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia - II Postępowanie.pdf (2,31MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - II Postępowanie.pdf (144,71KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych - II Postępowanie.pdf (143,44KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Klauzula RODO - II Postępowanie.pdf (150,85KB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - Uwagi do PFU - II Postępowanie.pdf (114,71KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków udzialu w postępowaniu - II Postepowanie.pdf (165,88KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wykluczenia z postępowania - II Postępowanie.pdf (151,32KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy - II.Postępowanie.pdf (575,17KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych - II Postępowanie.pdf (133,78KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji - II Postępowanie.pdf (150,52KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - II Postępowanie.pdf (143,62KB)
Załącznik nr 8 do SWZ - PFU
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Wzór wniosku materiałowego - II Postępowanie.pdf (179,43KB)