Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane pn. „Przebudowa i modernizacja głównej przepompowni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2022:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane pn.

 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W USTCE

W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntów

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

48151000-1 Komputerowy system sterujący

71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Przebudowa i modernizacja Głównej Przepompowni Ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla dwóch etapów (Etap 1 i Etap 2) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę umożliwiającego realizację prac w dwóch odrębnych etapach, sporządzenie projektów technicznych wielobranżowych dla Etapu 1, wykonanie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w Etapie 1 wraz z przeprowadzeniem rozruchu i uruchomieniem instalacji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu 1.

Z zastrzeżeniem, jak poniżej:

Sporządzenie dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniem instalacji dla Etapu 2 będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

4.1 Dokumentacja projektowa dla Etapu 1 i Etapu 2, obejmuje:

 • opracowanie projektu podstawowego wielobranżowego dla Etapu 1 i Etapu 2 wraz z uzyskaniem akceptacji rozwiązań technicznych przez Zamawiającego;

 • opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla dwóch etapów sporządzonych w formie pozwalającej na etapowe prowadzenie prac wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/ uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla Etapu 1 i Etapu 2;

 • sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Etap 1 i 2);

 • sporządzenie przedmiaru robót (Etap 1 i 2);

 • opracowanie kosztorysu inwestorskiego odrębnie dla Etapu 1 i 2;

 • opracowanie dokumentacji wykonawczej dla Etapu 1;

 • opracowanie dokumentacji powykonawczej dla Etapu 1;

 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu 1;

4.2 Roboty budowlane dla Etapu 1, obejmujące wykonanie:

 • prac przygotowawczych;

 • ochronę istniejących drzew i zieleni;

 • oznakowania terenu budowy poprzez zastosowanie tabliczki informacyjnej,

 • organizacji własnej zaplecza budowy;

 • budowy pompowni na czas przebudowy zasadniczej wraz z układem rurociągów obejścia awaryjnego;

 • modernizacji budynku krat;

 • remontu istniejącej komory pompowej wraz z wymianą pomp;

 • remontu komory zasuw z przebudową układu zasuw i rurociągów;

 • króćca w komorze zasuw KZ do ujęcia ścieków nadmiarowych (burzowych) - bez budowy rurociągu z zasuwą i przepływomierzem oraz komory wytłumienia;

 • budowy komory pomiarowej;

 • instalacji elektrycznych i sterowniczych;

 • odtworzenia nawierzchni dróg i placów (utwardzonych i nieutwardzonych) pozwalających na dojazd do obiektów oraz uporządkowanie terenu po budowie (w tym terenów zielonych);

 • przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót wraz z likwidacją powstałego urobku;

 • zagospodarowania i utylizacji odpadów budowlanych;

 • przeprowadzenie rozruchu;

 • szkolenia pracowników.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 i 3 do SWZ),

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował:

- jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 8 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 1 000 m³/h, o wartości powyżej 3.000.000,00 zł.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków;

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 8 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącego minimum 1 000 m³/h;

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, automatyka, AKPiA);

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków;

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 199 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży sanitarnej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 8 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 1 000 m³/h;

 - minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, automatyka, AKPiA);

- jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej;

- Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 3 i 4 ww. ustawy);

 1. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł;

 2. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1) lit. a-d mogą spełniać łącznie.

3) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Przewidywany termin wykonania zamówienia:

 1. Wykonanie elementów dokumentacji projektowej wskazanych w rozdziale III pkt 24.1 – 24.8 SWZ z wyłączeniem Instrukcji bhp, p.poż, i instrukcji stanowiskowych, uzgodnionych przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (Etap 1 i Etap 2) – do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

 2. Protokolarne przekazanie terenu budowy – nie później niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania kompletnej dokumentacji projektowej z wyłączeniem Części II Dokumentacji wykonawczej i Dokumentacji powykonawczej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę.

 3. Rozpoczęcie robót budowlanych – nie później niż 7 dni kalendarzowych licząc od przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.

 4. Zakończenie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia (Etap 1) wraz z przekazaniem Części II Dokumentacji wykonawczej – do dnia 15 września 2024 roku.

 5. Wykonanie Dokumentacji powykonawczej wraz z przeprowadzeniem rozruchu, przeszkoleniem pracowników oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Etap 1) – do dnia 15 grudnia 2024 roku.

 6. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo – finansowym (dalej „HRF”) realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania elementów dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych), opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy podlegać będzie akceptacji Zamawiającego.

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 50.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – waga kryterium 80 punktów

Doświadczenie – waga kryterium 20 punktów

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Specjalista ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 19 lipca 2022 roku na godzinę 10:30, przed bramą wjazdową na teren działki nr 972 (ul. Ogrodowa 12, 76-270 Ustka).

Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i nie będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej przez Oferenta, który nie brał udziału w spotkaniu.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 8 sierpnia 2022r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8 sierpnia 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

13. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

 

Aktualizacja 09.08.2022r.

PDFWynik postępowania z dnia 09.08.2022r..pdf (74,62KB)
 

Aktualizacja 08.08.2022r.

PDFProtokół z Otwarcia Ofert z dnia 8 sierpnia 2022 roku.pdf (83,25KB)
 

Aktualizacja 19.07.2022r.

PDFProtokół ze spotkania z Wykonawcami z dnia 19.07.2022r..pdf (113,13KB)

 

Załączniki:


PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (496,28KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (145,34KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiazków informacyjnych.pdf (143,44KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (151,56KB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - Uwagi do PFU.pdf (114,71KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (165,70KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wykluczenia z postępowania.pdf (151,04KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.pdf (530,10KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (133,38KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji.pdf (150,46KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.pdf (143,51KB)
Załącznik nr 8 do SWZ - PFU
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Wzór wniosku materiałowego.pdf (179,43KB)