Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ulicy Wilczej o długości ok. 100 m od ulicy Darłowskiej do ulicy Kościelniaka w Ustce.

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2022:
Podpisanie Umowy z Panem Stanisławem Cioczek prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „Ce-STA” z siedzibą w Słupsku przy ul. Portowej 21, 76-200 Słupsk

Wodociągi Ustka Spółka z o. o.

ul.  Ogrodowa 14

76-270 Ustka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane

pod nazwą: Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ulicy Wilczej
o długości ok. 100 m od ulicy Darłowskiej do ulicy Kościelniaka w Ustce.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Przebudowie sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ulicy Wilczej o długości ok. 100 m od ulicy Darłowskiej do ulicy Kościelniaka w Ustce, obejmujące w swym zakresie między innymi:

- rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (płyty betonowe, kostka brukowa) po trasie sieci;

-zapewnienie ochrony istniejącej zieleni (w razie zaistnienia sytuacji);

-wykonanie wykopów w gruntach kat. II;

-transport gruntu;

-odwodnienie wykopów;

-wykonanie podsypek pod rurociągi;

-ułożenie odcinka sieci DN225mm PE SDR11 PN16;

-ułożenie odcinka do hydrantu DN90mm PE SDR11 PN16;

-ułożenie wypustów wodociągowych DN63 PE SDR11 PN16 – 3 szt.;

-włączenie projektowanej sieci do istniejących sieci wodociągowych (węzeł W1, W5);

-przełączenie istniejących przyłączy do projektowanej sieci (węzeł W 2, W3, W4);

-montaż zasuw odcinających w węzłach wodociągowych;

-montaż 2 hydrantów podziemnych DN80 (węzeł W5);

-ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami;

-wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci potwierdzone protokołem;

-wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłączy potwierdzone protokołem;

-badanie bakteriologiczne wody wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku (parametry: liczba bakterii z grupy coli, liczba Enterokoków kałowych, liczba Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72h, zapach i mętność);

-wykonanie obsypania rurociągów;

-zasypanie wykopów gruntem rodzimym;

-zagęszczenie gruntu potwierdzone protokołem badania;

-odtworzenie nawierzchni;

- odtworzenie istniejących znaków pionowych (w razie zaistnienia sytuacji);

- oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupkach stalowych (w razie zaistnienia sytuacji);

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
w rozdziale III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie  lub rozbudowie sieci wodociągowej o min. Ø 100 mm i min. długości 100 mb, o wartości powyżej 100.000,00 zł (Załącznik nr 3 do SWZ),

  1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ),

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

  1. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł,
  2. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

  1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
    w ppkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.

3) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano
w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  • rozpoczęcie: 5 września 2022 roku
  • zakończenie: do 4 listopada 2022 roku,.

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 10.000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A 

nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach proceduralnych: mgr Joanna Janus-Świniarska – Starszy Inspektor ds. Zbytu
i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl

W sprawach merytorycznych: mgr Grzegorz Bartkowiak – Kierownik Działu Inwestycji
i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

AKTUALIZACJA 22.06.2022r.:

PDFZawiadomienie o WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf (125,62KB)

AKTUALIZACJA 13.06.2022r.:

PDFProtokół z otwarcia ofert - Wilcza 2022.pdf (145,65KB)

ZAŁĄCZNIKI:

PDFOgłoszenie na stronę internetową - Wilcza.pdf (417,02KB)
PDFSWZ Wilcza.pdf (654,94KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx (28,16KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (468,67KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków.pdf (287,04KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków.docx (25,01KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych.pdf (619,77KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych.docx (21,74KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osób.pdf (446,71KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osób.docx (21,61KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy - Wilcza.pdf (396,37KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Projekt techniczny ul. Wilcza.pdf (4,22MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót dla projektu Wilcza.pdf (442,02KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf (254,17KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie RODO.pdf (336,63KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (348,34KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Pozwolenie na budowę i Projekt budowlany ul. Wilcza.pdf (3,99MB)