Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu i malowania elewacji budynku przepompowni głównej Spółki z o.o. Wodociągi Ustka zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 12.

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2022:
-


Wodociągi Ustka Spółka z o. o.

ul.  Ogrodowa 14

76-270 Ustka

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na roboty budowlane

pod nazwą: „Wykonanie remontu i malowania elewacji budynku przepompowni głównej Spółki z o.o. Wodociągi Ustka zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 12”

 

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,

tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl.

  1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
    Sp. z o.o. oraz art. 701 i n. Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.)

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont i malowanie elewacji budynku przepompowni głównej przy ul. Ogrodowej 12 w Ustce.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w części III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

b) posiadają zdolności do wykonywania określonej działalności lub czynności;

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

c) posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty kserokopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem lub inny dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie.

  1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. c) mogą spełniać łącznie.
  2.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt. VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt A lit. a-c mogą spełniać łącznie.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  • rozpoczęcie: do dnia 16 maja 2022 roku
  • zakończenie: do dnia 30 września 2022 roku

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 2.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w pkt. XI ppkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

A. W sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Tomasz Mularczyk – Specjalista ds. technicznych, e-mail: , tel.: 59 81 55 624

B. W sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak – Kierownik Działu Inwestycji i Usług, , tel.: 59 81 55 622

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 29 kwietnia 2022r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego (Pokój nr 12) w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

AKTUALIZACJA 13.05.2022r.:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.05.2022r..pdf (73,04KB)
 

AKTUALIZACJA 29.04.2022r.:

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf (93,75KB)

ZAŁĄCZNIKI:

PDFOgłoszenie na stronę interenetową.pdf (243,53KB)
PDFSWZ.pdf (254,32KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (42,50KB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (142,01KB)
PDFZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf (173,41KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (226,58KB)
PDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót budowlanych przepompownia główna.pdf (245,53KB)
PDFZałącznik nr 5 - OSWIADCZENIE dotyczace wypelnienia obowiazków informacyjnych.pdf (120,64KB)
PDFZałącznik nr 6 - Klauzula RODO.pdf (161,39KB)