Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o. o. „ Wodociągi Ustka” w roku 2022 ze zmianami z dnia 8 listopada 2021r. - DI.JJŚ.26.14.2021

Zamówienia pub. rozstrzygnięte 2021:
-
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na dostawę energii elektrycznej do obiektów
Spółki z o. o. „ Wodociągi Ustka”
w roku 2022
ze zmianami z dnia 8 listopada 2021r.
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl
 
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” nr 8/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2021 poz. 1129) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 09310000-5 – Elektryczność
 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów przynależących do Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanych na terenie miasta Ustka oraz należących do poniższych grup taryfowych:
 • B23    - 1 obiekt: Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 14
 • C11    - 2 obiekty: Ujęcie Wody ul. Gen. Zaruskiego 1; Komora Pomiarowa ul. Polna
 • C12A - 3 obiekty: Przepompownia Ścieków ul. Rzemieślnicza; Przepompownia Ścieków ul. Bohaterów Westerplatte 4; Przepompownia Ścieków ul. Polna 51
 • C21    - 1 obiekt: Ujęcie Wody ul. Rybacka
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (pkt. IV SWZ oraz Załącznik „Opis przedmiotu zamówienia - część „B” SWZ”).
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
A. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą w trakcie okresu wykonywania umowy;
B. posiadają stosowną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, pod którego podlegają obiekty należące do Spółki „Wodociągi Ustka”, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub mający aktualną, na czas obowiązywania umowy, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki na obszarze, na którym zlokalizowane są obiekty Spółki (Wykonawca będący właścicielem sieci dystrybucyjnej);
C. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
D. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu działalności i czynności;
E. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
F. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
G. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności na sumą nie mniejszą niż 905 000,00 zł;
H.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania (pkt XIV SWZ) tj.:
1)   Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a)    w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
b)   którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2)   Z postępowania wyklucza się również Wykonawców:
a)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
d)   nie złożyli wadium;
e)    w wyznaczonym terminie :
─  nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo nie złożyli lub  nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów;
─  nie uzupełnili na wezwanie Zamawiającego wymaganych w postępowaniu dokumentów;
─  nie udzielili na wezwanie Zamawiającego odpowiedzi  na pytanie lub nie złożyli wyjaśnień co do treści oferty lub wymaganych dokumentów.
3)   Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie.
 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania  (Załącznik nr 2)  oraz przedkłada dokumenty potwierdzające ten fakt (SWZ XIII pkt 2 i 3).
 
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-        Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej:  1 styczeń 2022 roku
-        Zakończenie dostawy energii elektrycznej: 31 grudzień 2022 roku
Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia dostawy w sytuacji nie dokonania wyboru Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 01.01.2022 r.  i  w takiej sytuacji termin zawarcia umowy zostanie przesunięty nie później niż do dnia upływu terminu związania ofertą, przy czym umowa zostanie zawarta na kolejne 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Dostawa energii będzie realizowana po przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. W sytuacji, gdy ww. procedura zostanie zakończona po dniu 01.01.2021 r., to dostawa będzie realizowana przez kolejne 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, przy czym strony dokonają zmiany terminu umowy w drodze stosowanego aneksu.
 
8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 45 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w pkt XX ppkt 2 SWZ.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%.
 
10. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Joanna Janus-Świniarska – Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 – 15.00, w dni powszednie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego ( pokój nr 12) w dniu  15 listopada 2021 r. o godz. 12.30.
 
12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, za wyjątkiem zamówień w trybie § 19 ust. 8 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka Sp. z o.o.”. 
 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na dostawę energii elektrycznej do obiektów
Spółki z o. o. „ Wodociągi Ustka”
w roku 2022
ze zmianami z dnia 2 listopada 2021r.
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl
 
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” nr 8/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2021 poz. 1129) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 09310000-5 – Elektryczność
 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów przynależących do Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanych na terenie miasta Ustka oraz należących do poniższych grup taryfowych:
 • B23    - 1 obiekt: Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 14
 • C11    - 2 obiekty: Ujęcie Wody ul. Gen. Zaruskiego 1; Komora Pomiarowa ul. Polna
 • C12A - 3 obiekty: Przepompownia Ścieków ul. Rzemieślnicza; Przepompownia Ścieków ul. Bohaterów Westerplatte 4; Przepompownia Ścieków ul. Polna 51
 • C21    - 1 obiekt: Ujęcie Wody ul. Rybacka
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (pkt. IV SWZ oraz Załącznik „Opis przedmiotu zamówienia - część „B” SWZ”).
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
A. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą w trakcie okresu wykonywania umowy;
B. posiadają stosowną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, pod którego podlegają obiekty należące do Spółki „Wodociągi Ustka”, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub mający aktualną, na czas obowiązywania umowy, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki na obszarze, na którym zlokalizowane są obiekty Spółki (Wykonawca będący właścicielem sieci dystrybucyjnej);
C. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
D. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu działalności i czynności;
E. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
F. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
G. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności na sumą nie mniejszą niż 905 000,00 zł;
H.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania (pkt XIV SWZ) tj.:
1)   Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a)    w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
b)   którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2)   Z postępowania wyklucza się również Wykonawców:
a)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
d)   nie złożyli wadium;
e)    w wyznaczonym terminie :
─  nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo nie złożyli lub  nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów;
─  nie uzupełnili na wezwanie Zamawiającego wymaganych w postępowaniu dokumentów;
─  nie udzielili na wezwanie Zamawiającego odpowiedzi  na pytanie lub nie złożyli wyjaśnień co do treści oferty lub wymaganych dokumentów.
3)   Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie.
 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania  (Załącznik nr 2)  oraz przedkłada dokumenty potwierdzające ten fakt (SWZ XIII pkt 2 i 3).
 
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-        Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej:  1 styczeń 2022 roku
-        Zakończenie dostawy energii elektrycznej: 31 grudzień 2022 roku
Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia dostawy w sytuacji nie dokonania wyboru Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 01.01.2022 r.  i  w takiej sytuacji termin zawarcia umowy zostanie przesunięty nie później niż do dnia upływu terminu związania ofertą, przy czym umowa zostanie zawarta na kolejne 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
 
8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 45 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w pkt XX ppkt 2 SWZ.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%.
 
10. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Joanna Janus-Świniarska – Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 – 15.00, w dni powszednie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego ( pokój nr 12) w dniu  15 listopada 2021 r. o godz. 12.30.
 
12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, za wyjątkiem zamówień w trybie § 19 ust. 8 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka Sp. z o.o.”. 
 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na dostawę energii elektrycznej do obiektów
Spółki z o. o. „ Wodociągi Ustka”
w roku 2022
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl
 
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” nr 8/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2021 poz. 1129) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 09310000-5 – Elektryczność
 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów przynależących do Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanych na terenie miasta Ustka oraz należących do poniższych grup taryfowych:
 • B23    - 1 obiekt: Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 14
 • C11    - 2 obiekty: Ujęcie Wody ul. Gen. Zaruskiego 1; Komora Pomiarowa ul. Polna
 • C12A - 3 obiekty: Przepompownia Ścieków ul. Rzemieślnicza; Przepompownia Ścieków ul. Bohaterów Westerplatte 4; Przepompownia Ścieków ul. Polna 51
 • C21    - 1 obiekt: Ujęcie Wody ul. Rybacka
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (pkt. IV SWZ oraz Załącznik „Opis przedmiotu zamówienia - część „B” SWZ”).
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
A. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą w trakcie okresu wykonywania umowy;
B. posiadają stosowną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, pod którego podlegają obiekty należące do Spółki „Wodociągi Ustka”, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub mający aktualną, na czas obowiązywania umowy, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki na obszarze, na którym zlokalizowane są obiekty Spółki (Wykonawca będący właścicielem sieci dystrybucyjnej);
C. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
D. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu działalności i czynności;
E. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
F. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
G. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności na sumą nie mniejszą niż 905 000,00 zł;
H.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania (pkt XIV SWZ) tj.:
1)   Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a)    w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
b)   którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2)   Z postępowania wyklucza się również Wykonawców:
a)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
d)   nie złożyli wadium;
e)    w wyznaczonym terminie :
─  nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo nie złożyli lub  nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów;
─  nie uzupełnili na wezwanie Zamawiającego wymaganych w postępowaniu dokumentów;
─  nie udzielili na wezwanie Zamawiającego odpowiedzi  na pytanie lub nie złożyli wyjaśnień co do treści oferty lub wymaganych dokumentów.
3)   Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie.
 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania  (Załącznik nr 2)  oraz przedkłada dokumenty potwierdzające ten fakt (SWZ XIII pkt 2 i 3).
 
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-        Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej:  1 styczeń 2022 roku
-        Zakończenie dostawy energii elektrycznej: 31 grudzień 2022 roku
Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia dostawy w sytuacji nie dokonania wyboru Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 01.01.2022 r.  i  w takiej sytuacji termin zawarcia umowy zostanie przesunięty nie później niż do dnia upływu terminu związania ofertą, przy czym umowa zostanie zawarta na kolejne 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
 
8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 45 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w pkt XX ppkt 2 SWZ.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%.
 
10. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Joanna Janus-Świniarska – Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 – 15.00, w dni powszednie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego ( pokój nr 12) w dniu  4 listopada 2021 r. o godz. 12.30.
 
12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, za wyjątkiem zamówień w trybie § 19 ust. 8 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka Sp. z o.o.”. 
 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
PDF2021-11-02 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf (84,86KB)
PDF2021-11-16 Protokół z otwarcia ofert- Energia elektryczna.pdf (109,09KB)
PDF2021-11-17 WYNIK POSTĘPOWANIA SKAN PODPIS.pdf (82,32KB)
PDF2022 Opis przedmiotu zamówienia część B SWZ.pdf (296,91KB)
PDF2022 SWZ.pdf (528,95KB)
PDF2022 Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta i formularz cenowy.pdf (559,63KB)
ODT2022 Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta i formularz cenowy.odt (14,98KB)
DOCX2022 Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.docx (21,83KB)
PDF2022 Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.pdf (338,09KB)
DOCX2022 Załącznik nr 3 do SWZ - Podstawowe dane Wykonawcy.docx (19,09KB)
PDF2022 Załącznik nr 3 do SWZ - Podstawowe dane Wykonawcy.pdf (330,79KB)
DOCX2022 Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie oferenta że zapoznał się ze SWZ oraz uzyskał wszystkie dane do prz.docx (19,22KB)
PDF2022 Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie oferenta że zapoznał się ze SWZ oraz uzyskał wszystkie dane do przy.pdf (327,92KB)
ODT2022 Załącznik nr 5 - do Specyfikacji Warunków Zamówienia -Istotne dla stron postanowienia zmiany 8.11.2021.odt (12,67KB)
PDF2022 Załącznik nr 5 - do Specyfikacji Warunków Zamówienia -Istotne dla stron postanowienia zmiany 8.11.2021.pdf (382,00KB)
PDF2022 Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne warunki postanowienia.pdf (362,82KB)
DOCX2022 Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę.docx (20,16KB)
PDF2022 Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę.pdf (353,46KB)
PDF2022 Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie RODO.pdf (336,91KB)
DOCX2022 Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx (18,83KB)
DOCX2022 Załącznik nr 8 do SWZ - Klauzula RODO.docx (23,05KB)
PDF2022 Załącznik nr 8 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (348,61KB)
PDF8.11.21 ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA na str.internetową.pdf (505,19KB)
PDFDostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” w roku 2022.pdf (230,08KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Energia 2022.pdf (173,44KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Energia 2022 zmiana 8.11.2021.pdf (261,32KB)
PDFSWZ zmiana 8.11.21 całość.pdf (408,17KB)
PDFZmiana zapisów w SWZ i zał. 5 pismo Energia 2022.pdf (500,65KB)