Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa około 395 m sieci wodociągowej rozdzielczej w mieście Ustka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą P. Dunina wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi na działkach nr: 589, 1309, 1134/1, 1153, 1152

Zamówienia pub. rozstrzygnięte 2020:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane pod nazwą:

Budowa około 395 m sieci wodociągowej rozdzielczej w mieście Ustka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą P. Dunina wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi na działkach nr: 589, 1309, 1134/1, 1153, 1152/1, 1141, 1154, 1149, 1474/5 w obrębie ewidencyjnym Ustka oraz na działce nr 117 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 7/2020 z 3 marca 2020r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek  przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2450). Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Budowie około 395 m sieci wodociągowej rozdzielczej w mieście Ustka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą P. Dunina wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi na działkach nr: 589, 1309, 1134/1, 1153, 1152/1, 1141, 1154, 1149, 1474/5 w obrębie ewidencyjnym Ustka oraz na działce nr 117 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, obejmujący w swym zakresie:
- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej wraz z krawężnikiem betonowym,
- rozebranie nawierzchni jezdni asfaltowej,
- wykonanie wykopów w gruntach kat. II,
- transport gruntu,
- odwodnienie wykopów,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- wykonanie podsypek pod rurociągi,
- ułożenie odcinka sieci Ø 160 mm PE SDR11 PN16 o długości ok. 395,0 m,
- ułożenie odgałęzień sieci Ø 160 mm PE SDR11 PN16 o długości ok. 22,0 m – 2 szt.
- ułożenie przyłączy wodociągowych – 28 szt. (PE Ø 32 mm – ok. 210,0 m),
- wykonanie węzłów wodociągowych dla projektowanych przyłączy – szt. 28,
- ułożenie wypustów wodociągowych do hydrantów – PE Ø 90 mm – ok. 8,0 m,
- montaż hydrantów podziemnych DN 80 mm – szt. 5,
- wykonanie węzłów wodociągowych dla projektowanych hydrantów – szt. 5,
- wykonanie węzłów wodociągowych dla projektowanych odgałęzień – szt. 2 („W36 – W26.2”; „W44 – W44.1”),
- montaż zasuw odcinających w węzłach wodociągowych - szt. 37,
- montaż dodatkowych zasuw odcinających w węzłach wodociągowych: „W0”, „W36”, „W44”, „W44.1”, „W47” – szt. 9,
- włączenie projektowanej sieci PE Ø 160 mm do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ul. Jagiellońskiej,
- włączenie projektowanej sieci PE Ø 160 mm do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ul. P. Dunina,
- włączenie projektowanego odgałęzienia PE Ø 160 mm („W44” – „W44.1”) do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ul. Grunwaldzkiej,
- odcięcie istniejącego przyłącza wodociągowego PE Ø 32 mm oraz zaślepienie przewodu kołnierzem pełnym po wybudowaniu odgałęzienia sieci wodociągowej PE Ø 160 mm w węźle wodociągowym „W44.1” oraz wykonaniu wypustu wodociągowego „W42” – „W42.1”,
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami,
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci,
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłączy,
- wykonanie obsypania rurociągów,
- zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736,
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
- odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej,
- odtworzenie krawężników betonowych,
- odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej,
- odtworzenie istniejących znaków pionowych i poziomych,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o min. Ø 160 mm i min. długości 300 mb, o wartości powyżej 150.000,00 zł,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186, ze zm.) oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł,
e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 6 mogą spełniać łącznie.
C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
− rozpoczęcie: do 31 lipca 2020 roku
− zakończenie: do 30 października 2020 roku.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 15.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w  innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Starszy Inspektor ds. Technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 15 lipca 2020r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

 

Aktualizacja 05.08.2020r.:

PDFWynik postępowania przetargowego.pdf (130,53KB)
 

Aktualizacja 13.07.2020r. :

PDFAktualna treść Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dzień 13 lipca 2020r..pdf (266,92KB)
PDFAktualna treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dzień 13 lipca 2020r..pdf (1,25MB)
PDFModyfikacja i zmiana treści SWZ oraz Ogłoszenia o przetargu z dnia 13 lipca 2020r..pdf (154,02KB)
PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf (882,24KB)
PDFProtokół z otwarcia ofert..pdf (886,81KB)
 

Załączniki:

PDFOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.pdf (163,22KB)
PDFPozwolenie na budowę nr 804_2018.pdf (427,56KB)
PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (1,76MB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 1 - Formularz ofertowy. Budowa sieci wodociągowej wraz z wypustami w ul. Grunwaldzkiej.pdf (140,66KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 10 - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych - ul. Grunwaldzka.pdf (111,66KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 11 - Klauzula RODO.pdf (91,54KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 2 - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunkóww wyluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia - ul. Grunwaldzka.pdf (138,54KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 3 - OŚWIADCZENIE- Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat.pdf (136,27KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 4 - OŚWIADCZENIE- Wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf (118,09KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 5 - Projekt umowy.pdf (273,28KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 6 - Projekt budowlany.pdf (4,33MB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 7 - Przedmiar robót.pdf (209,36KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 8 - STWiORB.pdf (357,29KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 9 - ZMIANY NIEISTOTNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.pdf (5,73MB)