Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.

Zamówienia pub. rozstrzygnięte 2021:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane pod nazwą:

Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 7/2020 z 3 marca 2020r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), to jest:  tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub
dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2450).
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Budowie przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50, obejmujący w swym zakresie:
- roboty przygotowawcze (rozbiórki);
- wykonanie wykopów w gruntach kat.II;
- transport gruntu;
- odwodnienie wykopów;
- wykonanie podsypek pod rurociągi;
- wykonanie przecisku pod torami;
- ułożenie odcinka przyłącza DN110mm PE SDR11 PN16;
- włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci;
- montaż zasuw odcinających w węzłach;
- montaż hydrantu podziemnego;
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładka metalową nad rurociągami;
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłącza;
- wykonanie obsypania rurociągów;
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym.
- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej wraz z krawężnikiem betonowym,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej,
- odtworzenie krawężników betonowych,
- odtworzenie istniejących znaków pionowych i poziomych,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
.
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przewodu wodociągowego o min. Ø 160 mm i min. długości 50 mb, o wartości powyżej 20.000,00 zł,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł,
e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 6 mogą spełniać łącznie.
C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- od 15 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
- z wyłączeniem lipca i sierpnia.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski - Inspektor ds. Administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, email:gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 25 maja 2021 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25 maja 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Aktualizacja:

PDFotwarcie ofert budowa przewodu wodociągowego 25.05.2021.pdf (115,30KB)
PDFWynik postępowania - przew. westerplatte 11 maja - strona.pdf (111,71KB)
 

Załączniki:

PDFZAŁĄCZNIK nr 1 - Formularz ofertowy. przyłącze westerplatte-nowe.pdf (139,52KB)
PDFZałącznik nr 10 -Zgłoszenie robót budowlanych – Starostwo Powiatowe w Słupsku.pdf (229,89KB)
PDFZałącznik nr 11 - Zgłoszenie robót budowlanych – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.pdf (72,52KB)
PDFZałącznik nr 12 - SWIADCZENIE dotyczace wypelnienia obowiazków informacyjnych - ul. Westerplatte.pdf (111,84KB)
PDFZałącznik nr 13 - Klauzula RODO.pdf (91,53KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 2 - OSWIADCZ. dotycz. speł. warunk. udziału w postep. oraz podstaw do wyklucz. - ul. Westerplatte-nowe.pdf (135,07KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 3 - OSWIADCZ. Wyk. rob. budowl. za stat. 5 lat- Westerplatte.- nowe.pdf (136,12KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 4 - OSWIADCZ. Wyk osób,które beda uczestn. w wykon. zamów.- Westeprlatte - nowe.pdf (117,11KB)
PDFZAŁĄCZNIK nr 5 - Projekt umowy-Westerplatte-nowe.pdf (263,74KB)
PDFZałącznik nr 6 - Projekt przyłacze wod ul Westerplatte I.pdf (4,11MB)
PDFZałącznik nr 6 część 2 - Projekt przyłacze wod ul Westerplatte II.pdf (2,18MB)
PDFZałącznik nr 6 część 3- Projekt przyłacze wod ul Westerplatte III.pdf (3,57MB)
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar przyłącze Westerplatte.pdf (208,94KB)
PDFZałącznik nr 8 część 1 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 I.pdf (4,11MB)
PDFZałącznik nr 8 część 2 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 II.pdf (2,32MB)
PDFZałącznik nr 8 część 3 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 III.pdf (3,77MB)
PDFZałącznik nr 8 część 4 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 IV.pdf (2,75MB)
PDFZałącznik nr 8 część 5 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 V.pdf (3,01MB)
PDFZałącznik nr 9 - IS_STWIORB - przylacze wody Westerplatte.pdf (258,19KB)