Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane pn."Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych (tzn. otworów bez uzbrojenia) do głębokości maksymalnej ok. 90 m zgodnie z wariantowością określoną w Projekcie robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce na działkach o numerach ewidencyjnych 384/4 i 384/5 w Ustce – II Postępowanie"

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2022:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane

 

pod nazwą: Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych (tzn. otworów bez uzbrojenia) do głębokości maksymalnej ok. 90 m zgodnie z wariantowością określoną w Projekcie robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce na działkach o numerach ewidencyjnych 384/4 i 384/5 w Ustce – II Postępowanie

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,

      tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - - nie przekracza kwoty 5 382 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45 000000-7 Roboty budowlane

CPV 45255500-4 Roboty wiertnicze i górnicze

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Wykonaniu dwóch otworów hydrogeologicznych (tzn. otworów bez uzbrojenia) do głębokości maksymalnej ok. 90 m zgodnie z wariantowością na podstawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2020 roku na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku zatwierdzającej Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce, obejmujące w swym zakresie:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- ochrona istniejących drzew i krzewów,

- wykonanie otworów hydrogeologicznych (odwiertów) – 2 szt.,

- ułożenie w wykonanym otworze rury okładzinowej (osłonowej) o średnicy dostosowanej do wybranej metody wykonania odwiertu do wysokości ok. 0,5 m n.p.t.,

- zabezpieczenie (zaślepienie) rury okładzinowej pełnym korkiem lub deklem,

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z filtrem szczelinowym (system Johnson),

- wypełnienie przestrzeni między rurą nadfiltrową a rurami eksploatacyjnymi w zależności od rodzaju występujących gruntów (grunty spoiste – wypełnienie compaktonitem, grunty piaszczyste – wypełnienie żwirem niegranulowanym),

- uzupełnienie obsypki w przestrzeni międzyrurowej podczas filtrowania,

- przeprowadzenie pompowania próbnego,

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego,

- przeprowadzenie pomiarów nowego otworu (pomiar geodezyjny),

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych wraz z przeprowadzeniem oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”;

- wykonanie badania jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie z projektem robót geologicznych,

- zamknięcie horyzontów wodonośnych pod nadzorem Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- pobranie próbek skał przy każdej zmianie litologii, nie rzadziej niż co 2 m postępu wiercenia (przy warstwie wodonośnej próbki należy pobierać co 1 m),

- pobranie próbek gruntu do badań granulometrycznych,

- przechowywanie pobranych próbek w odpowiednio oznaczonych skrzynkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017r. poz. 2075)do momentu zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej przez Zamawiającego – nie dłużej niż w okresie gwarancji,

- przygotowanie otworów hydrogeologicznych do późniejszego uzbrojenia we właściwą infrastrukturę techniczno-eksploatacyjną, w szczególności wykonanie rury podfiltrowej i nadfiltrowej,

- odprowadzenie wody z wykonanych pompowań do najbliższego rowu melioracyjnego lub terenu leśnego,

- wymiana gruntu rodzimego wokół rury okładzinowej (osłonowej) na tłuczeń lub kruszywo betonowe do głębokości przemarzania gruntu stanowiące jednocześnie podsypkę dla kręgów betonowych,

- zabezpieczenie nowych otworów hydrogeologicznych poprzez ułożenie kręgu (kręgów) betonowego o min. wysokości 50 cm pod powierzchnią terenu oraz okręgu (kręgów) betonowego o min. wysokości 70 cm wraz z pokrywą betonową pełną o średnicy DN 1200 mm na odpowiednio przygotowanym podłożu,

- zapewnienie szczelności kręgów betonowych poprzez zastosowanie fabrycznie wmontowanej uszczelki,

- wykonanie prac porządkowych wokół otworów hydrogeologicznych,

- oznakowanie miejsca poprzez zastosowanie tabliczki informacyjnej,

- organizacja własna zaplecza budowy,

- w przypadku zanieczyszczeń gleby lub ziemi należy przeprowadzić rekultywację zanieczyszczonego gruntu doprowadzając do obowiązujących standardów jakości,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót wraz z likwidacją powstałego urobku,

- selekcja powstałych odpadów budowalnych wraz z ich właściwą utylizacją,

- w sytuacji zniszczenia drogi gruntowej (ul. Rybackiej) przez ciężki sprzęt budowlany – drogę należy przywrócić do stanu pierwotnego,

- opracowanie harmonogramu prowadzonych prac geologicznych,

- wykonanie raportu z wykonanych prac uwzględniającego:

 • opis wybranej metody wykonania otworu hydrogeologicznego (udarowo lub obrotowo na płuczkę) zgodnie z przyjętym wariantem wykonania robót,
 • opis rodzaju zastosowanej kolumny eksploatacyjnej wraz z dobranym filtrem (Johnsona),
 • opis i wyniki z wykonania pompowania próbnego,
 • opis wykonania pompowania oczyszczającego,
 • wyniki badań wody,
 • wyniki badań granulometrycznych urobku z otworu,
 • szkic sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonania otworów hydrogeologicznych wraz ze wskazaniem ich współrzędnych geograficznych,
 • Księgę ewidencyjną pobranych próbek geologicznych sporządzonej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017r. poz. 2075) dla „próbek geologicznych trwałego przechowywania”,
 • dokumentację wynikowa otworów geologicznych zgodnie z treścią art. 82.1 i art. 82.2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021r. poz. 1420, 2269),
 • dokumenty potwierdzające utylizację odpadów budowlanych,
 • dokumentację fotograficzną.

UWAGA!

Wykonanie ww. prac geologicznych zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie jednej z poniższych możliwości wariantowych wykonania robót budowlanych zgodnie z treścią Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce.

WARIANT I:

- wykonanie otworu hydrogeologicznego SW-8 i SW-9 do głębokości 91,0 m metodą udarową przy użyciu trzech kolumn rur wiertniczych o średnicy: Ø 600 mm do głębokości ok. 16,0 m, Ø 508 mm do głębokości ok. 41,0 m, Ø 457 mm do końcowej głębokości wiercenia tj. 91,0 m;

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem szczelinowym o następującej konstrukcji:

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 11,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu;

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”;

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej;

- wykonanie prac geodezyjnych.

WARIANT II:

- wykonanie otworu hydrogeologicznego SW-8 i SW-9 do głębokości 88,0 m metodą udarową przy użyciu trzech kolumn wiertniczych o średnicy: Ø 600 mm do głębokości ok. 16,0 m, Ø 508 mm do głębokości ok. 41,0 m, Ø 457 mm do końcowej głębokości wiercenia tj. 88,0 m;

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem szczelinowym o następującej konstrukcji:

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 30,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu;

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”;

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej;

- wykonanie prac geodezyjnych.

WARIANT III:

- wykonanie otworu hydrogeologicznego SW-8 i SW-9 do głębokości 91,0 m metodą obrotową na prawy obieg płuczki przy użyciu gryzera o średnicy Ø 560 mm;

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem szczelinowym o następującej konstrukcji:

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 11,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu;

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”;

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej;

- wykonanie prac geodezyjnych;

WARIANT IV:

- wykonanie otworu studziennego SW-8 i SW-9 do głębokości 88,0 m metodą obrotową na prawy obieg płuczki przy użyciu gryzera o średnicy Ø 560 mm;

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV średnicy Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem szczelinowym o następującej konstrukcji:

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, cześć czynna filtra – filtr szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 30,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu;

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”;

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej;

- wykonanie prac geodezyjnych.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty winien wybrać i wskazać odpowiedni WARIANT wykonania robót budowlanych (geologicznych).

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

 • posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Warunków Zamówienia, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu dwóch otworów hydrogeologicznych bądź studni głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą o minimalnej głębokości odwiertu 75 m lub

- dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie przynajmniej jednego otworu hydrogeologicznego bądź studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą o minimalnej głębokości odwiertu 75 m, każdy.

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował Osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika prac geologicznych, posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi z wyjątkiem badań geofizycznych innych niż badania sejsmiczne i geofizyki wiertniczej w zawodzie geologa w kategorii V – poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek. Posiadane kwalifikacje muszą uprawniać wskazaną Osobę do wykonywania i kierowania pracami geologicznymi dotyczącymi regionalnych badań budowy geologicznej kraju oraz otworów wiertniczych zgodnie z art. 50 ust. 1-3 oraz art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 poz. 1420, 2269).

 • posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł,
 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.

C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • rozpoczęcie: do 4 maja 2022 roku
 • zakończenie: do 20 lipca 2022 roku.

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 5.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Specjalista ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 31 marca 2022r. do godz. 10.00.

 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31 marca 2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Aktualizacja dnia 24 marca 2022 roku:

PDFProtokół ze spotkania z Wykonawcami z dnia 24.03.2022 roku (124,82KB)

Aktualizacja dnia 28 marca 2022 roku:
Udostępnienie Załączników nr 1 - 4 oraz 11 - 12 do SWZ w wersji edytowalnej

DOCZalacznik nr 2 do SWZ - OSWIADCZENIE dotyczace spelnienia warunkóww wyluczenia - II.doc (38,00KB)
DOCZalacznik nr 3 do SWZ - OSWIADCZENIE- Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat - II Postępowanie.doc (35,50KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - II Postępowanie.doc (47,00KB)
DOCXZałącznik nr 11 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych - II Postępowanie.docx (14,64KB)
DOCXZałącznik nr 12 do SWZ - Klauzula RODO - II Postępowanie.docx (18,14KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz Osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - II Postępowanie.docx (18,25KB)
 

Aktualizacja dnia 1 kwietnia 2022 roku:

Informacja z otwarcia ofert.

PDFProtokół z Otwarcia ofert z dnia 31 marca 2022 roku.pdf (104,41KB)

Aktualizacja dnia 7 kwietnia 2022 roku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.04.2022r..pdf (141,96KB)
 

Załączniki:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia - II Postępowanie.pdf (1,74MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - II Postępowanie.pdf (174,11KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczace spelnienia warunków wyluczenia - II Postępowanie.pdf (170,12KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE- Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat.pdf (136,66KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz Osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf (118,06KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy - II Postępowanie.pdf (359,69KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.pdf (39,78MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt robót geologicznych.pdf (27,16MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.12.2020 (IKiOŚ.6220.3.12.2020AM).pdf (863,31KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11.03.2020 (DROŚ-G.7430.1.2.2020.pdf (396,30KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Mapa ewidencyjna.pdf (15,63MB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych.pdf (111,28KB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (122,70KB)