Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R3 i R10 z terenu oczyszczalni ścieków Wodociągi Ustka Sp. z o. o. w 2022/2023 roku.

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2022:
Podpisanie Umowy z KAMROL S.C. ul. Mostowa 9a, 64-800 Chodzież

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych (kod odpadu: 19 08 05) z oczyszczalni ścieków w Ustce w okresie od 01.05.2022 roku do 30.04.2023 roku przy realizacji zadania pn.: „Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R3 i R10 z terenu oczyszczalni ścieków Wodociągi Ustka Sp. z o. o. w 2022/2023 roku”.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,

     tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

 1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka”
  nr 8/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2021 poz. 1129) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 431 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

      CPV 90513600-2 Usługa usuwania osadów

      CPV 90513700-3 Usługa transportu osadów

      CPV 90513800-4 Usługa obróbki osadów

      CPV 90513900-5 Usługa likwidacji osadów

      CPV 90500000-2 Usługi związane z odpadami

      CPV 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

      CPV 90512000-9 Usługi transportu odpadów

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

    Sukcesywne usługi według zgłaszanego zapotrzebowania na: odbiór, wywóz i zagospodarowanie metodą R3 i R10 odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Ustce przy ul. Ogrodowej 14. Zamawiający zakłada możliwość zastosowania odpadów do wykorzystania rolniczego.    

   Orientacyjne ilości przedmiotu zamówienia - osad ściekowy, około 3 000 Mg/rok.

Zagospodarowanie:

- Metodą R3 ok. 1 500 Mg

- Metodą R10 ok. 1 500 Mg

    Od 01.05.2022 roku do 30.04.2023 roku.

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), która została udostępniona na stronie Zamawiającego www.wodociagi.ustka.pl. SWZ, w wersji „papierowej” nie będzie przekazana Wykonawcom.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące :

1) posiadania odpowiedniego zezwolenia i złożą stosowne oświadczenia w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zezwolenie na odbiór (transport), przetwarzanie i zutylizowanie metodą R3 osadu ściekowego o kodzie 19 08 05, w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą kopie zezwolenia w ww. zakresie.

Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli będzie posiadał i przedłoży :

- zezwolenie na odzysk odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797), w zakresie: 19 08 05 - osady ściekowe;

- zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797), w zakresie: 19 08 05 - osady ściekowe;

- decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zagospodarowanie osadów ściekowych 19 08 05 polegające na odzysku w procesie R3, lub współpracuje z firmą posiadającą taką decyzję i zobowiąże się do realizacji zamówienia poprzez odzysk R3.

2) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu minimum jednej usługi polegającej na wywozie i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych w sumarycznej ilości minimum 3000 ton rocznie.

Wykonawca składa informacje o doświadczeniu w zakresie wykonanych usług w załączniku nr 2 (wykaz usług) wraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa.

3) posiadania odpowiedniego potencjału technicznego:

Za Wykonawcę dysponującego odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia odpowiedni Zamawiający uzna takiego, który dysponuje lub będzie dysponował:

- minimum dwoma specjalistycznymi kontenerami przystosowanymi do przewozu osadu,

- trzema pojazdami o ładowności minimum 25 ton, o normie emisji spalin EURO 5, z monitoringiem przewozów na podstawie danych geolokalizacyjnych (aktywnym GPS-em i prawem do wglądu w ścieżki GPS przez Zamawiającego).

- ładowarką nie niszczącą powierzchni betonowej,

- rozrzutnikiem do osadu,

- ciągnikiem rolniczym z osprzętem do nawiezienia i zmieszania osadu w miejscu aplikacji z aktywnym GPS-em.

Wykonawca na wykazanie spełnienia ww. warunku złoży pisemne oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie usługi.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

Warunek ten zostanie  spełniony, jeżeli  Wykonawca:

 • wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 850 000,00 zł,
 • przedłoży potwierdzenie z Biura Informacji Gospodarczej, że Wykonawca nie został wpisany do rejestru dłużników -BIG InfoMonitor (BIG.pl) Rejestr Dłużników BIG.

5) Sporządzi  planu technologii zagospodarowania osadów, który przedłoży  wraz ofertą.

6) Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

7) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z rozdz. V pkt 4 SWZ.

 1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-f mogą spełniać łącznie, przy czym żaden z wykonawców nie może być  wpisany do rejestru dłużników -BIG InfoMonitor (BIG.pl) Rejestr Dłużników BIG.
 2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. g oraz  h  muszą spełniać samodzielnie
 1. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania:
 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
 1. w odniesieniu, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
  z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 2. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 1. Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

c)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

d) nie złożyli wadium;

e) nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na pytanie/wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób lub jej wyjaśnienia.

 1. Zamawiający może również wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie.
 2. Wszystkim wykluczonym Wykonawcom równocześnie przekazuje się (pocztą elektroniczną, a następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 3. Oferta złożona przez Wykonawcę, który zostanie wykluczony z postępowania, będzie uznana za odrzuconą.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
   w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające:

 1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 2. Brak podstaw wykluczenia z postępowania.
 1. Informacja na temat wadium:

     Wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdz. IX SWZ.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 1. Kryterium I – cena netto – 50% za 1 Mg R3,
 2. Kryterium II – cena netto – 50% za 1 Mg R10.
 1. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Dorota Zygmunt – Kierownik Działu
 Infrastruktury Kanalizacyjnej, e-mail: dz@wodociagi.ustka.pl,

- w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu  Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

      Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (Sala Konferencyjna - pok. 12) w dniu 31 marca 2022 roku, godz. 12.30. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 1. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmienić jego warunki bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego.

AKTUALIZACJA 19.04.2022r.

PDFWYNIK POSTĘPOWANIA.pdf (147,87KB)

AKTUALIZACJA 01.04.2022r.

PDF2022-03-31 Protokół z otwarcia ofert - Osady R3 i R10 2022-2023.pdf (120,33KB)

ZAŁĄCZNIKI:

PDFSWZ Osady 2022.pdf (672,59KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy OSADY R3 i R10 2022.docx (28,86KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy OSADY R3 i R10 2022.pdf (482,10KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - Wykaz usług OSADY R3 i R10 2022.pdf (453,47KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Wykaz usług OSADY R3 i R10 2022.docx (23,97KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące warunków udzialu w postepowaniu i podstaw wykluczenia Osady R3 i R10 2022.pdf (297,71KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące warunków udzialu w postepowaniu i podstaw wykluczenia Osady R3 i R10 2022.docx (25,34KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z wykazem niezbędnego do wykonania zadania sprzętu OSADY 2022.pdf (459,43KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z wykazem niezbędnego do wykonania zadania sprzętu OSADY 2022.docx (21,57KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt Umowy - Osady R3 i R10 2022.pdf (522,52KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Wyniki badań osadu SGS.pdf (233,52KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie RODO 2022.pdf (338,87KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Klauzula RODO 2022.pdf (350,50KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przestrzegania obowiązków i zakazów Osady R3 i R10 2022.pdf (463,23KB)