Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Umowa na dofinansowanie podpisana

Realizacje POIIS 2014-20:
-

Umowa na dofinansowanie podpisana

Z przyjemnością informujemy, że 16 maja br., w siedzibie Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, dr. inż. Krzysztof Czajkowski, w obecności przedstawicieli NFOŚiGW, podpisał umowę na dofinansowanie projektu : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”.

Dofinansowanie przedsięwzięcia będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43,7 mln zł brutto (35,6 mln zł netto), w tym dofinansowanie 22,7 mln złotych.

Inwestycja będzie realizowana w całości przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Ustka”. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeb związanych z zapewnieniem odpowiedniej przepustowości, niezawodności i ciągłości działania systemu kanalizacyjnego miasta i aglomeracji Ustka. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki jego realizacji nastąpi przyrost i poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej, a w konsekwencji poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód i gleby, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

W ramach inwestycji zostanie rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków oraz zmodernizowana przepompownia główna ścieków dla miasta.

Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie polegała w głównej mierze na rozbudowie części biologicznej i osadowej, przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w celu zwiększenia jej przepustowości oraz poprawy efektywności energetycznej i odzysku biogazu. Planuje się , między innymi, wymianę urządzeń technologicznych w obiektach oczyszczania mechanicznego,
rozbudowę ciągu oczyszczania biologicznego, wymianę urządzeń w obiektach gospodarki osadowej, budowę nowej komory fermentacyjnej, rozbudowę maszynowni WKF, montaż nowego agregatu kogeneracyjnego oraz rozbudowę instalacji biogazu. Modernizacja przepompowni głównej natomiast, będzie miała na celu znaczną poprawę stopnia niezawodności działania systemu kanalizacyjnego, ochroną zlewni i zwiększenie elastyczności i niezależności działania systemu transportu ścieków w mieście.


Całość prac będzie prowadzona z zachowaniem ciągłości pracy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście. Prace związane z realizacją projektu potrwają do końca 2021r.