Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Trwają prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków.

Realizacje POIIS 2014-20:
-

Trwają prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z podpisaną 16 maja 2018 r. umową o dofinansowanie „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 28 032 495,36 zł, natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę 14 559 378,08 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków to jedna z największych i najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Ustce. Prace obejmują rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w części biologicznej i osadowej oraz zakup ładowarko-koparki.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, 26 sierpnia 2019 r. podpisano umowę z firmą ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia. Firma wykonała całą dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na budowę, co poprzedzone było wymagającymi i skomplikowanymi procedurami formalno-prawnymi. 13 maja 2020 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Od początku trwania umowy odebrano prace o wartości prawie 3,5 mln zł, co stanowi blisko 13 % wartości całej umowy. Rozpoczęto m.in. budowę pompowni osadów wstępnych, komory  fermentacyjnej, nowego zbiornika retencyjnoodgazowującego osadów przefermentowanych, a także wymianę wirówki w stacji odwadniania oraz budowę pompowni wód nadosadowych.

Przed spółką „Wodociągi Ustka” jeszcze daleka droga do zakończenia inwestycji, której odbiór planowany jest na 31 marca 2022 r. Do tego dnia zakończony zostanie rozruch technologiczny i uzyskane zostanie pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Pomimo
niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, tempo realizacji prac napawa optymizmem i nie przewiduje się znaczących opóźnień.