Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O projekcie

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”
„Wodociągi Ustka” Sp.z o.o. jest Beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce” na mocy podpisanej w dniu 16.05.2018r. umowy o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 43.703.500,00 zł brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych: 26.690.850,00 zł netto

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 22.687.222,50 zł

Cele projektu:
Nadrzędnym celem realizowanego przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Ustka, a tym samym w aglomeracji Ustka.

Bezpośrednie cele przedsięwzięcia to:

 • zapewnienie oczyszczenia ścieków komunalnych zgodnie z wymaganymi parametrami;
 • umożliwienie przyjęcia zwiększonej ilości ładunku na oczyszczalnię ścieków;
 • zwiększenie możliwości oraz poprawa efektywności zagospodarowania osadów ściekowych oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wytworzonego biogazu;
 • w zakresie efektów ekologicznych: przyrost i poprawa stanu infrastruktury środowiskowej, a w konsekwencji poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód i gleby.

Realizacja poszczególnych celów bezpośrednich spowoduje korzystne efekty, których oddziaływanie dotyczyć może większej skali, a nie tylko potrzeb eliminacji niedoborów instalacji (cele pośrednie):

 • ochrona środowiska przyrodniczego przed spływem zanieczyszczeń;
 • poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie spływu zanieczyszczeń do rzeki Słupi oraz do Morza Bałtyckiego;
 • spełnienie wymagań prawa polskiego i prawodawstwa Unii Europejskiej, zgodnie z priorytetami występującymi w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej (np. hierarchia postępowania z odpadami, OZE, itp.);
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu poprzez poprawę jakości środowiska;
 • podniesienie poziomu życia mieszkańców, akceptacja działań o charakterze regionalnym

Zakres projektu:
Rozpoznanie problemów gospodarki ściekowej na terenie objętym planowanym projektem pozwoliło określić zakres niezbędnych działań w celu usunięcia obecnych nieprawidłowości. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na poprawę stwierdzonych niedoborów w zakresie gospodarki  ściekowej w aglomeracji usteckiej. W zakresie przedsięwzięcia zakłada się realizację inwestycji polegających m. in. na:

 • rozbudowie oczyszczalni ścieków,
 • przebudowie przepompowni głównej ścieków w Ustce.

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje się m.in. przebudowę i rozbudowę obiektu w części biologicznej i osadowej, przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu.

Rozbudowa części biologicznego oczyszczania ścieków będzie polegała m.in. na:

 1. budowie czwartego reaktora biologicznego z wyodrębnionymi komorami: predenitryfikacji osadu (KPD), beztlenową (KB), denitryfikacji (KD) i nitryfikacji (KN);
 2. zakupie i montażu pełnego wyposażenia technologicznego, tj. mieszadeł, mieszadeł recyrkulacji wewnętrznej, systemu napowietrzania oraz niezbędnych instalacji technologicznych;
 3. rozbudowie budynku dmuchaw wraz z demontażem przestarzałych dmuchaw zasilających trzy

reaktory biologiczne oraz montaż dmuchaw o większej wydajności z rozbudową instalacji
sprężonego powietrza;
4. rozbudowie przewodów międzyobiektowych łączących 4 reaktory z obiektami towarzyszącymi;
5. modernizacji pompowni osadu powrotnego i nadmiernego, polegającej na wymianie pomp
osadu powrotnego i nadmiernego wraz z instalacjami technologicznymi;
6. przebudowie komory zasuw na rurociągach osadu powrotnego przy reaktorach biologicznych.
Rozbudowa części gospodarki osadowej wymagać będzie budowy drugiego ciągu przeróbki osadów,
składającej się m.in.:
1. stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego;
2. pompowni recyrkulacyjnej z wymiennikownią;
3. drugiej zamkniętej komory fermentacyjnej;
4. stacji mechanicznego odwadniania osadu;
5. agregatu kogeneracyjnego;
6. instalacji odsiarczalni biogazu;
7. zbiornika biogazu.
Ponadto niezbędna jest:
1. rozbudowa instalacji elektrycznych ze względu na nowe urządzenia w części biologicznego
oczyszczania oraz zwiększenie mocy przyjętych dmuchaw dla rozbudowy ww. części
biologicznego oczyszczania oraz budowy drugiego ciągu gospodarki osadowej;
2. rozbudowa systemu AKPiA wraz z sieciami kablowymi z dostosowaniem do istniejącego systemu
w istniejącej oczyszczalni ścieków.
Dodatkowo dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni w zakresie utrzymania ciągłości ruchu, gospodarki
osadowej oraz utrzymania czystości i porządku niezbędne jest wyposażenie oczyszczalni w nową
koparko – ładowarkę.
W ramach przebudowy przepompowni głównej ścieków w Ustce przewiduje się wykonanie robót
rozbiórkowych i budowy nowych obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącej przepompowni.
Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Etapowanie wynika z faktu, że przepompownia
ścieków jest czynna (w stałej eksploatacji), a modernizacja i budowa nowych obiektów realizowana
będzie z zachowaniem ciągłości pracy przepompowni i obejmie realizację nowych obiektów inżynierskich
oraz roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych i inżynierskich.
Przepompownia, po modernizacji będzie składała się z następujących obiektów:
obiekty nowoprojektowane:
- Kanał dopływowy do pompowni głównej;
- Rurociąg tłoczny nr 1 i nr 2;
- Rurociąg tłoczny przelewu burzowego;
- Kanał przelewowy zbiornika buforowego;
- Rurociąg tłoczny Ø150mm, na odcinku zbiornik buforowy – komora rozdziału;
- Pompownia główna ścieków;
- Komora rozdziału;
- Konstrukcja wylotu przelewu burzowego do rzeki Słupi;
- Studzienki w kanale odpływowym i kanale przelewowym;
- Sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenażu;
- Kontener agregatu prądotwórczego, rozdzielni nN i układu SZR;
- Kontener AKPiA;
- Maszt antenowy;
obiekty modernizowane:
- Zbiornik buforowy – adaptacja istniejącej komory pomp i zasuw.
Korzyści z realizacji:
Dzięki zrealizowaniu projektu nastąpi znaczna poprawa jakości infrastruktury technicznej zarówno na
terenia miasta Ustka jak i na terenie całej aglomeracji Ustka. Zadania realizowane w ramach projektu
pozytywnie wpłyną zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego
regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców
poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała
rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.
Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń
ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ i realizacji inwestycji na poprawę
atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek.
Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni ścieków w Ustce w kierunku
podniesienia samowystarczalności energetycznej, a przez to obniżenie kosztów eksploatacyjnych
ponoszonych przez oczyszczalnię.
Głównymi beneficjentami powstałej infrastruktury będą mieszkańcy Miasta i Gminy Ustka, osoby
czasowo przebywające na terenie aglomeracji (przede wszystkimi turyści) oraz lokalne podmioty
gospodarcze, które dzięki możliwości większego zrzutu ścieków, uzyskają możliwość dalszego rozwoju
swoich przedsiębiorstw.
Planowana data zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2022 r.