Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki (rok produkcji 2021) wraz z niezbędnym osprzętem i urządzeniami stałymi i ruchomymi (wyposażenia) do Wodociągów Ustka Sp. z o.o.

Zamówienia pub. rozstrzygnięte 2021:
-

Zapytanie ofertowe


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki (rok produkcji 2021) wraz z niezbędnym osprzętem i urządzeniami stałymi i ruchomymi (wyposażenia) do Wodociągów Ustka Sp. z o.o.

1. Wymagane minimalne i maksymalne parametry techniczno-użytkowe koparko-ładowarki i jej wyposażenia zawiera Opis techniczny, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2. Oferowana koparko-ładowarka musi posiadać niezbędne wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Ponadto, musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.

3. Warunki realizacji dostawy:
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiającego, tj. w m. Ustka (kod pocztowy: 76-270) przy. ul. Ogrodowej 14.. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca oraz do przeprowadzenia testów próbnych koparko-ładowarki na własny koszt. Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów technicznoużytkowych z warunkami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.

4. Dodatkowe informacje – przeszkolenie w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu:
a. dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia,
b. szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – minimum 6 godzin,
c. koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca.

5. Wymagania gwarancyjne koparko-ładowarki:
a. wymagany, minimalny okres całkowicie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i gwarancji minimum 1500 motogodzin pracy sprzętu. Serwis gwarancyjny, w tym przeglądy gwarancyjne w całości realizowany jest na koszt Wykonawcy, w szczególności dotyczy bezpłatnych przeglądów,
wymiany płynów i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacji oprogramowania, robocizna itp. , b. wykonawca zapewnia autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny (na dostawę części jak i obsługę poza gwarancją),
c. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw gwarancyjnych oraz usług serwisowych sprzętu (zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych) w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu pracy urządzenia, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 48 h od momentu zgłoszenia,
d. przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zabezpieczy transport pojazdu tam i z powrotem,
e. w sytuacji gdy czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 120 h, Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia Zamawiającemu koparko-ładowarki zastępczej.

Uwaga! Okres (liczba motogodzin udzielonej gwarancji ) gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowi kryterium oceny ofert.

6. We wszystkich miejscach zapytania ofertowego i załącznikach do zapytania ofertowego, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w zapytaniu ofertowym oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

8. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując ewentualnie oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

9. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
42415000-8 Pojazdy techniczne
43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki i maszyny górnicze


10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

II. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Wodociągi Ustka sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14 76-270 Ustka nie później niż do dnia 19.10.2021 r. do godz. 1200 w Sekretariacie.

2. Otwarcie ofert nastąpi 19.10.2021 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ustce przy ul. Ogrodowej 14, pokój nr 12.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (liczba motogodzin udzielonej
gwarancji ) i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Załączniki:

Aktualizacja 09.11.2021

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (74,04KB)

Aktualizacja 28.10.2021

PDFInformacja z otwarcia ofert koplad.pdf (54,87KB)

 

PDFZal. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (247,23KB)
DOCXZal. nr 1 - Formularz ofertowy - kop-ład.docx (164,08KB)
PDFZal. nr 2 - Wykaz dostaw - kop-lad 04.10.pdf (127,84KB)
PDFZal. nr 3 - Wzór umowy - kop-lad 04.10.pdf (242,05KB)
PDFZal. nr 4 - Opis techniczy - kop-lad 04.10.pdf (182,15KB)
DOCXZal. nr 5 - Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych i osobowych -.docx (145,75KB)
PDFZal. nr 5 - Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych i osobowych - kop-lad 04.10.pdf (246,68KB)
DOCXZalacznik nr 4 - Opis techniczy -II postepowanie 10.15.docx (32,70KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy - 10.15.pdf (241,59KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy - 21.10.2021.pdf (762,35KB)
PDFZałącznik nr 4 - Opis techniczy -II postępowanie 21.10.2021.pdf (242,63KB)
PDFZapytania do treści zapytania ofertowego i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf (91,50KB)
PDFZapytanie ofertowe.pdf (547,51KB)
PDFZapytanie ofertowe - kop-ład 21.10.2021.pdf (1,21MB)
PDFZapytanie ofertowe - Zakup i dostawa nowej koparko - ladowarki II postepowanie 10.2021-podpisy.pdf (1,19MB)
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (74,04KB)
PDFZmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.10.2021 r..pdf (174,04KB)
PDFZmiana treści zapytania ofertowego zapytania i wyjaśnienia zamawiającego.pdf (338,33KB)