Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych oraz do mechanicznego zagęszczania osadu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Ogłoszenia unieważnione:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


na sukcesywne dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych na urządzeniu typu: wirówka NOXON typ DC10FC oraz do mechanicznego zagęszczania osadu na urządzeniu typu: zagęszczacz osadów SCRUDRAIN pn. „ Dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych oraz do mechanicznego zagęszczania osadu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” nr 8/2021 z
dnia 8 marca 2021 r. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego. Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2021 poz. 1129) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 24000000-4 Produkty chemiczne
CPV 24323320-3 Estry kwasu akrylowego

4. Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych na urządzeniu typu: wirówka NOXON typ DC10FC oraz do mechanicznego zagęszczania osadu na urządzeniu typu: zagęszczacz osadów SCRUDRAIN.
Szacunkowa wielkość dostaw do realizacji to około 60 000 kg na 24 miesiące. Od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

5. Szczegółowy zakres dostawy określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ), która została udostępniona na stronie Zamawiającego www.wodociagi.ustka.pl. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia SWZ w wersji „papierowej”.

6. Do oceny ofert i sprawdzenia wymagań technologiczno – jakościowych Zamawiający będzie wykorzystywał wyniki uzyskane w trakcie testów technologicznych wykonywanych w skali technicznej na urządzeniu odwadniającym oraz mechanicznego zagęszczania Zamawiającego –
zgodnie z pkt. 3.8 SWZ. Zgłoszenia na testy są przyjmowane nie później niż do dnia 29.10.2021 r. do godziny 12.00 u inspektora ds.  Technologicznych tel.: 601 813 850. Termin przeprowadzenia testów technologicznych przewiduje się na okres od 02.11.2021 r. do 30.11.2021 r. (w dniach tygodnia: poniedziałek, środka, piątek).

7. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:
Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu minimum dwóch usług, których przedmiotem była dostawa elektrolitu do odwadniania bądź zagęszczania osadu o wartości przynajmniej 200 000 zł.
Wykonawca składa informacje o doświadczeniu w zakresie wykonanych usług w załączniku nr 5 do SWZ (wykaz usług) wraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa.

8. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania:
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a. w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
b. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
2. Z postępowania wyklucza się również Wykonawców:
a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
d. nie złożyli wadium;
e. w wyznaczonym terminie :
nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo nie złożyli lub nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów;
nie uzupełnili na wezwanie Zamawiającego wymaganych w postępowaniu dokumentów;
nie udzielili na wezwanie Zamawiającego odpowiedzi na pytanie lub nie złożyli wyjaśnień co do treści oferty lub wymaganych dokumentów.

3. Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające:
1. spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. brak podstaw wykluczenia z postępowania.

10. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 20.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w pkt. VIII SIWZ.

11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
1. W sprawach dot. przedmiotu zamówienia – Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej, e-mail: eb@wodociagi.ustka.pl,
2. W sprawach procedury przetargowej - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

12. Informacji dotyczących przetargu udziela się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 800 - 1500

13. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 1200.

14. Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (Sala Konferencyjna – pok. 12) w dniu 29.10.2021 r. o godz. 1230.

15. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, za wyjątkiem zamówień w trybie § 19 ust. 8 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od realizacji umowy bez podania przyczyny.

Załączniki:

PDFpolielektrolit.pdf (119,81KB)
PDFProtokół z otwarcia ofert - polimer 11.02 popr.pdf (125,14KB)
PDFZal. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy- polimer 10.01.pdf (139,64KB)
PDFZal. nr 10 do SWZ - Protokól koncowy- odwadnianie - 10.01.pdf (120,67KB)
PDFZal. nr 11 do SWZ - Protokól koncowy- zageszczanie - 10.01.pdf (119,22KB)
PDFZal. nr 12 do SWZ - Zestawienie punków- odwadnianie -10.01.pdf (114,54KB)
PDFZal. nr 13 do SWZ - Zestawienie punków- zageszczanie -10.01.pdf (114,70KB)
PDFZal. nr 2 do SWZ- OSWIADCZENIE dotycz. spel.war. udzialu w postep. oraz podst. do wykl. - polimer.pdf (137,67KB)
PDFZal. nr 3 do SWZ - OSWIADCZENIE dotyczace wypelnienia obowiazków informacyjnych - polimer 10.01.pdf (111,08KB)
PDFZal. nr 4 do SWZ - Klauzula RODO 2020 - polimer 10.01.pdf (126,56KB)
PDFZal. nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych dostaw -polimer 10.01.pdf (123,92KB)
PDFZal. nr 6 do SWZ - Protokól z testu technologicznego dla odwadniana osadu przefermentowanego - pol.pdf (132,91KB)
PDFZal. nr 7 do SWZ - Protokól z testu technologicznego dla zageszczania osadu nadmiernego- polimer 1.pdf (157,37KB)
PDFZal. nr 8 do SWZ - Zestawienie wyników badan laboratoryjnych- polimer 10.01.pdf (130,50KB)
PDFZal. nr 9 do SWZ - Projekt umowy - polimer 10.01.pdf (176,13KB)