Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa ok. 70 m sieci wodociągowej rozdzielczej, zlokalizowanej na działkach NR 650, 1276 OBR. Ustka.

Ogłoszenia rozstrzygnięte 2022:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane pod nazwą:


Przebudowa ok. 70 m sieci wodociągowej rozdzielczej, zlokalizowanej na działkach NR 650, 1276 OBR. Ustka.

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni


4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Przebudowie ok. 70 m sieci wodociągowej rozdzielczej, zlokalizowanej na działkach nr 650, 1276 OBR. Ustka w pasie drogowym ulic Łąkowej i Brzozowej , obejmująca w swym zakresie między innymi:
- rozebranie nawierzchni z resztek starych chodników, krawężników, ogrodzeń i innych;
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych;
- wykonanie wykopów;
- transport gruntu;
- odwodnienie wykopów;
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni;
- wykonanie podsypek pod rurociągi;
- ułożenie odcinka sieci wodociągowej PE-HD 100 PN 16 SDR 11 Ø 110 o długości 67,65 m;
- ułożenie wypustów wodociągowych PE-HD 100 PN16 SDR 11 Ø32 mm o łącznej długości 3,90 m;
- ułożenie odgałęzień do hydrantów przy zastosowaniu rur stalowych DN80 o łącznej długości 2, 45 m;
- montaż hydrantów podziemnych DN 80 – szt. 2;
- wykonanie węzłów wodociągowych dla projektowanych hydrantów – szt. 2;
- montaż zasuw kołnierzowych DN80 – 2 szt;
- montaż zasuw kołnierzowych DN100 – 2 szt;
- montaż zasuw na wypustach wodociągowych – 7 szt;
- włączenie projektowanej sieci PE-HD 100 SDR 11 Ø 110 do istniejącej sieci wodociągowej;
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami;
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej wypustów wodociągowych
- wykonanie badania bakteriologicznego wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku;
- wykonanie obsypania rurociągów;
- zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zagęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736;
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym;
- odtworzenie istniejących znaków pionowych;
- oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupkach stalowych;
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
b. posiadają wiedzę i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o min. Ø 110 mm i min. długości 60 mb, o wartości powyżej 100.000,00 zł,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł,
e. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w ppkt 1 lit. ad mogą spełniać łącznie.
3) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
• rozpoczęcie: 15 kwietnia 2022 roku
• zakończenie: do 15 czerwca 2022 roku,

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 10.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski – Inspektor ds.administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, email: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 15 marca 2022 r. o godz. 1200
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 marca 2022 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podaniaprzyczyny.

 

Aktualizacja 17.03.2022r.:

PDFZawiadomienie o wyniku postępowania (91,61KB)

Aktualizacja 15.03.2022r.:

PDFProtokół z otwarcia ofert (104,90KB)

Załączniki:

PDFSPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA.pdf (1,24MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (139,94KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych.pdf (111,92KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Klauzula RODO2.pdf (121,95KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków wykluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia.pdf (134,76KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat.pdf (136,37KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf (118,30KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf (226,87KB)
PDFZałącznik nr 6 -Projekt budowlany zamienny.pdf (2,93MB)
PDFZałącznik nr 7 -Przedmiar robót.pdf (320,63KB)
PDFZałącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna.pdf (2,89MB)
PDFZałącznik nr 9 - Projekt budowlany.pdf (5,14MB)