Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych zabudowanych na otworach hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 zlokalizowanych na dz. nr 384/4 i 384/5 na ujęciu komunalnym „Rybacka” w Ustce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.”

Ogłoszenia aktualne:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane

 pod nazwą: "Wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych zabudowanych na otworach  hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 zlokalizowanych na dz. nr 384/4 i 384/5 na ujęciu komunalnym "Rybacka" W Ustce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego"

 

   1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,

       tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”
Sp. z o. o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 538 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 34928200-0 Ogrodzenia

CPV 34930000-5 Urządzenia wodne

CPV 39370000-6 Instalacje wodne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane;

CPV 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

„Wykonaniu urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych zabudowanych na otworach hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 zlokalizowanych na dz. nr 384/4 i 384/5 na ujęciu komunalnym „Rybacka” w Ustce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” obejmujących w swym zakresie:

  • Roboty przygotowawcze:

- oznakowanie, zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy,

- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów – wyjątek stanowią drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia w ramach niniejszego postępowania przetargowego,

-  karczowanie i plantowanie terenu;

- organizacja własna zaplecza budowy,

- demontaż istniejącego zabezpieczenia otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9,

- usunięcie drzew i krzewów,

- odpowiednie zagospodarowanie drewna z wycinki drzew i krzewów,

  • Roboty montażowe:

- montaż obudowy naziemnej studni typu LANGE – 2 szt.,

- montaż agregatów pompowych w celu wykonania rozruchu pomp,

- wykonanie wszystkich podłączeń instalacyjnych zamontowanych elementów studni głębinowych,

- wykonanie dodatkowych otworów w fundamencie betonowym wraz z wyprowadzeniem dwóch rur w postaci rury karbowanej tzw. peszel z pilotem pod kable systemowe Ø 50 mm i długości ok. 5 m oraz pod kable zasilające Ø 100 mm i długości 5 m; oba przewody należy zaślepić w gruncie,

- wykonanie pompowania próbnego na wydajność eksploatacyjną danej studni głębinowej,

- demontaż agregatów pompowych,

- w sytuacji zniszczenia istniejących fundamentów studni głębinowych w trakcie prowadzenia przedmiotowych robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowych nawierzchni utwardzonych w promieniu 1 m od otworu studziennego ze spadkiem 2% na zewnątrz,

- wykonanie zabezpieczenia obudowy studni przed wodami deszczowymi w postaci opaski wokół obudowy studni,

- odprowadzenie wody z wykonanego pompowania do najbliższego rowu melioracyjnego lub terenu leśnego,

  • Czynności rozruchowe:

- wykonanie rozruchu mechanicznego (pierwszego uruchomienia) agregatów pompowych pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego,

- opracowanie raportu z przeprowadzonego rozruchu mechanicznego,

  • Zagospodarowanie terenu przyległego – odrębnie dla obu otworów hydrogeologicznych (studni głębinowych SW-8 i SW-9):

 – wyprofilowanie terenu w obrębie studni głębinowych umożliwiające swobodny odpływ wód opadowych w kierunku „od studni głębinowej”,

 - wykonanie fundamentu betonowego pod obudowy studni o promieniu 1 m ze spadkiem 2% w kierunku "od studni głębinowej" o min. grubości 12 cm,

- uzupełnienie ubytków trawy jeśli wystąpią po profilowaniu terenu,

– wykonanie fundamentów betonowych pod słupy ogrodzeniowe wraz z montażem słupów (montaż słupów w terenie zielonym),

– wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej o wielkości 20 m x 20 m,

- wykonanie nasadzeń zastępczych,

  - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót wraz z likwidacją powstałego urobku,

  - selekcja powstałych odpadów budowlanych wraz z ich właściwą utylizacją,

  - w sytuacji zniszczenia drogi gruntowej (ul. Rybackiej) przez ciężki sprzęt budowlany – drogę należy przywrócić do stanu pierwotnego,

  • Część formalna

 - sporządzenie raportu z wykonanych prac,

 - dokonanie zgłoszenia wykonania urządzeń wodnych Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w celu umieszczenia ich w systemie informacyjnym zarządzania wodami,

 - przygotowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie nasadzeń zastępczych, jeśli będą wymagane.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III oraz wskazane w rozdziale III ust. 4 dokumentacje oraz pozostałe dokumenty.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  • posiadają wiedzę i doświadczenie - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum jednego urządzenia wodnego do ujmowania wód podziemnych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478) o wartości powyżej 50.000,00 zł,
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektryczne posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 725) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
  • posiadają zdolność finansową - Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 zł,
  • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

6.1 Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 6 lit. a-d mogą spełniać łącznie.

6.2 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

    - rozpoczęcie: do 14 sierpnia 2024 r.

    - zakończenie: do 15 listopada 2024 r., w tym zakończenie robót budowlanych do dnia 25 października 2024r.

    Uwaga!

Okres pomiędzy dniem 26 października a 15 listopada 2024 roku zostaje przewidziany na skompletowanie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego, a w szczególności na wniesienie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Słupsku nowo wybudowanych elementów zagospodarowania terenu.

8. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 2.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Z-ca Kierownika Działu Inwestycji i Usług,

e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług,

e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 25 lipca 2024 r. o godz. 12.00

 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25 lipca 2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia o przetargu,  a także  warunków i terminu przetargu oraz prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia - zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (337,48KB)
PDFZalącznik nr 14 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiazków informacyjnych.pdf (146,81KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (115,35KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach IKiOŚ.6220.3.12.2020AM.pdf (863,31KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Lokalizacja ogrodzenia.pdf (256,61KB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - Inwentaryzacja zieleni.pdf (171,74KB)
PDFZałącznik nr 13 do SWZ - Załącznik techniczny.pdf (1,81MB)
PDFZałącznik nr 15 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Klauzula RODO.pdf (123,84KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE - spełnienie warunków udziału oraz podstawa do wykluczenia.pdf (156,00KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat.pdf (136,80KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf (117,84KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf (338,38KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych.pdf (9,58MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Pozwolenie wodnoprawne GD.ZUZ.3.4210.712.2023.MW.pdf (403,10KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt robót geologicznych.pdf (27,16MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-G.7430.1.2.2020.pdf (396,30KB)