Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana zastawek kanałowych w budynku krat na terenie przepompowni głównej w Ustce przy ulicy Ogrodowej 12

Ogłoszenia aktualne:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane


pod nazwą: Wymiana zastawek kanałowych w budynku krat na terenie przepompowni głównej w Ustce przy ulicy Ogrodowej 12 (działki nr 972 i 1577/2, obręb ewidencyjny 0001 Ustka, gmina Miasto Ustka)
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
      tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka”Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 538 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7- Roboty budowlane,
CPV 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 42912350-0- Urządzenia zakładu oczyszczania

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Wymianie zastawek kanałowych w budynku krat na terenie przepompowni głównej w Ustce przy ulicy Ogrodowej 12 (działki nr 972 i 1577/2, obręb ewidencyjny 0001 Ustka, gmina Miasto Ustka)
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje, m.in:
- wymianę trzech zastawek na nowe (demontaż + montaż),
- montaż jednej zastawki w nowej lokalizacji,
- demontaż czterech zastawek przewidzianych do likwidacji (w tym jednej bez zawieradła),
- pozostałe czynności określone w pkt. III SWZ.
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III oraz Projekt techniczny  pt. „Wymiana zastawek kanałowych w budynku krat na terenie przepompowni głównej w Ustce” i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych objętych ww. projektem, dalej STWiOR stanowiące załączniki do SWZ.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1)    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:
       a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
       b.    posiadają wiedzę i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (wbudowaniu) lub wymianie zastawek kanałowych o wartości powyżej 40.000,00 zł,
       c.    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2019. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
       d.    posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł,
       e.    prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VIII specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
      -    rozpoczęcie: do  1.08.2024 r.
      -    zakończenie: do 30.11.2024 r.,
      w tym zakończenie robót budowlanych – do dnia 20.11.2024 r.
8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 4.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Edyta Niedzielak – Główny specjalista ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 11.07.2024 r.                    o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.07.2024  r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).
12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
14. Zamawiający, bez podania przyczyny ,zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia o przetargu,  a także  warunków i terminu przetargu oraz prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia - zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Protokół z Otwarcia ofert:

PDFProtokół z Otwarcia ofert z dnia 11.07.2024.pdf (99,38KB)

Załączniki:

PDFOgłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf (532,63KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia.pdf (7,26MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (467,73KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (122,67KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy SWUwP.pdf (336,86KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykaz robót - zastawki.pdf (542,83KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykaz osób - zastawki.pdf (364,86KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf (472,69KB)
PDFZałącznik nr 6 -Projekt Techniczny- Wymiana zastawek.pdf (2,08MB)
PDFZałącznik nr 7 -Przedmiar_PG ZASTAWKI HK.pdf (119,44KB)
PDFZałącznik nr 8 - STWiORB.pdf (545,72KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie RODO - zastawki.pdf (361,09KB)