Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie analizy i oceny zdolności przepustowej Oczyszczalni Ścieków w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14 pod kątem spełnienia wymagań nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. tzw. dyrektywy ściekowej (Dz.U.UE.L.1991.135.40) raz rozwoju aglomeracji przez okres 15 lat.

Ogłoszenia aktualne:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na usługę


pod nazwą: Wykonanie analizy i oceny zdolności przepustowej Oczyszczalni Ścieków w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14 pod kątem spełnienia wymagań nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r.  tzw. dyrektywy ściekowej (Dz.U.UE.L.1991.135.40) raz rozwoju aglomeracji przez okres 15 lat.
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
      tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 443 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 71620000-0- usługi analizy
CPV 71621000-7- usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Wykonaniu analizy i oceny maksymalnej zdolności przepustowej Oczyszczalni Ścieków w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14 pod kątem spełnienia wymagań nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r., tzw. dyrektywy ściekowej (Dz.U.UE.L.1991.135.40) oraz rozwoju aglomeracji przez okres 15 lat.

Zakres usługi obejmuje wykonanie analizy i oceny określającej:
1.    maksymalną zdolność przepustową wszystkich obiektów technologicznych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków (dotyczy zarówno węzła ściekowego, osadowego i biogazowego) w tym także zdolności mechanicznych poszczególnych urządzeń technologicznych, przy zachowaniu odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
2.    obciążenie (hydrauliczne i ładunkowe) dla obecnie pracującego ciągu ściekowego jak i osadowego Oczyszczalni ścieków.
3.    zdolności przepustowej Oczyszczalni, uwzględniającej rozwoju aglomeracji przez najbliższe 15 lat
4.    spełnienie wymagań  nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r., tzw. dyrektywy ściekowej wszystkich obiektów technologicznych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków, dotyczy zarówno węzła ściekowego (główne wartości parametryczne: 10 mgN/l (80%) i 0,7 mgP/l (87,5%) ), osadowego i biogazowego ,
5.    samowystarczalność energetyczną Oczyszczalni ścieków,
6.    ocena efektywności/ zdolności produkcyjnej energii elektrycznej dla stanu istniejącego i docelowego.
7.    określenie aktualnego współczynnika produkcji biogazu i energii elektrycznej z 1 kg zredukowanej suchej masy organicznej
8.    ilości osadów potrzebnych do maksymalnego obciążenia istniejących dwóch komór fermentacyjnych.
9.    zalecenia i zadania do wykonania w celu spełnienia nowelizacji dyrektywy ściekowej i rozwoju aglomeracji


5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:
 a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
b.    posiadają wiedzę i doświadczenie:
     Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał jedną usługę polegającą na wykonaniu analizy technicznej obejmującą rozwiązania technologiczne dla Oczyszczalni Ścieków o przepustowości minimum 40 000 RLM,
c.    posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
d.     prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,
     Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2.    Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-rozpoczęcie: od 01.07.2024 r.
-zakończenie: do 31.10.2024 r.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 2000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Ewa Banasik– Inspektor ds. administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 24.06.2024 r. o godz. 12.00  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.06.2024  r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).
12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
14. Zamawiający, bez podania przyczyny ,zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia o przetargu,  a także  warunków i terminu przetargu oraz prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia (zamówienia) - zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Aktualizacja treści zamówienia:

PDFZapytania Wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.06.2024r.pdf (736,65KB)

PDFOgłoszenie po modyfikacji z dnia 20.06.2024r.pdf (170,72KB)
PDFSWZ po modyfikacji z dnia 20.06.2024r.pdf (229,45KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 20.06.2024r.pdf (147,78KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy po modyfikacji z dnia 20.06.2024.pdf (194,95KB)

Załączniki:

PDFOgloszenie o przetargu nieograniczonym.pdf (695,22KB)
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (7,08MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (467,32KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - T3 Schemat technologiczny - ciąg biologicznego oczyszczania.pdf (855,31KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - T4 Schemat technologiczny - ciąg osadowy.pdf (526,16KB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - T5 Schemat technologiczny - gospodarka biogazem.pdf (586,28KB)
PDFZałącznik nr 13 do SWZ - Projekt wykonawczy branży technologicznej.pdf (1,55MB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OL_WIADCZENIE dot. speL_. war. post. oraz braku pods. do wykl.pdf (335,97KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OL_WIADCZENIE - Wykaz usług.pdf (542,68KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Pozwolenie wodno-prawne.pdf (9,41MB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf (458,65KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - OL_WIADCZENIE dotycz. wypeL_nienia obowiÄ_zkAlw informacyjnych.pdf (361,08KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (629,79KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ -T1.1 Plansza koordynacyjna.pdf (3,30MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ -T2 Schemat technologiczny - ciąg mechanicznego oczyszczania.pdf (596,69KB)