Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbiórka suwnicy natorowej elektrycznej o udźwigu 3,2 tony i rozstawie max 11,10m w hali krat przy ul. Ogrodowej w Ustce, będącej w zasobach Spółki Wodociągi Ustka.

Ogłoszenia w toku:
-
Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14
76-270 Ustka
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
 
pod nazwą: „Rozbiórka suwnicy natorowej elektrycznej o udźwigu 3,2 tony i rozstawie max 11,10m w hali krat przy ul. Ogrodowej w Ustce, będącej w zasobach Spółki Wodociągi Ustka.”
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
      tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl 
 
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego. 
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 538 000 Euro zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
 
CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług;
 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
 
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Rozbiórka suwnicy natorowej elektrycznej o udźwigu 3,2 tony i rozstawie max 11,10m w hali krat przy ul. Ogrodowej w Ustce, będącej w zasobach Spółki Wodociągi Ustka.
 
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III, Projekt budowlany pn. „Projekt rozbiórki suwnicy natorowej elektrycznej| o udźwigu 3,2 tony i rozstawie max 11,10m w hali krat.”, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych objętych ww. projektem budowlanym, dalej STWiORB, stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ.
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że: 
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
     Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ), 
b. posiadają wiedzę i doświadczenie: 
  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na pracach rozbiórkowych lub demontażowych metodą cięcia palnikiem,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł,
e. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,
    Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną na terenie budowy, pod warunkiem wystąpienia Wykonawcy do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, nie później niż do końca dnia 24 maja 2024 r. do godz. 15:00. 
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
- rozpoczęcie: 18.06.2024 roku 
- zakończenie: do 12.07.2024 roku,
9. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Joanna Janus-Świniarska – Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl, 
w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Edyta Niedzielak- Główny Specjalista 
ds. Technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.
12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 03.06.2024r. o godz. 12.00
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.06.2024r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).
13. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
15. Zamawiający, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia o przetargu,  a także  warunków i terminu przetargu oraz prawo odstąpienia od realizacji zamówienia (przedsięwzięcia) - zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
ZAŁĄCZNIKI:
PDFSPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA rozbiórka suwnicy podpis.pdf (634,17KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertow y-rozbiółrka suwnicy.docx (26,74KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy-rozbiółrka suwnicy.pdf (465,94KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków wykluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia -rozbiórka suwnicy.docx (23,84KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunków wykluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia -rozbiórka suwnicy.pdf (511,99KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat- rozbiórka suwnicy.docx (20,87KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat- rozbiórka suwnicy.pdf (542,88KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osóbktóre będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia-rozbiórka suwnicy.docx (19,85KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osóbktóre będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia-rozbiórka suwnicy.pdf (364,79KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy-rozbiórka suwnicy.pdf (641,05KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Projekt Budowlany Rozbiórki suwnicy.pdf (2,86MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych objętych ww. projektem budowlanym dalej „STWiORB.”.pdf (245,98KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych-rozbiórka suwnicy.pdf (361,34KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Klauzula RODO-rozbiórka suwnicy.pdf (436,98KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Zaświadczenie nr AB.6743.182.2024.VIII brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf (40,86KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót.pdf (77,88KB)