Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont poletka osadowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14 (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny 0001 Ustka, gmina Miasto Ustka)

Ogłoszenia aktualne:
-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane

 

pod nazwą: Remont poletka osadowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14 (działka nr 986/1, obręb ewidencyjny 0001 Ustka, gmina Miasto Ustka)

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 538 000 Euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45111200-0 - roboty ziemne,
CPV 45262520-2 - roboty murowe, roboty betonowe i żelbetowe, rusztowania,
CPV 45223210-1 - konstrukcje stalowe,
CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne,
CPV 45232000-3 - roboty instalacyjne – montaż odwodnień liniowych


4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Remoncie płyty żelbetowej istniejącego poletka osadowego i wykonaniu płyty żelbetowej w miejscu istniejącej. Płyta żelbetowa o gr. 30cm zbrojona siatką górą i dołem o oczkach 17cmx17cm i zbrojona śr. 10mm, stalą A-III (34GS). Płyta ze ścianami żelbetowymi o wysokości 60cm ponad terenem.
Średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem przyjęto na poziomie q=150[kPa].
Całość należy wykonać z betonu B25 i zbroić stalą A-III (34GS). Stopień wodoszczelności betonu W-6.

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje:

 • rozbiórkę i demontaż istniejącej płyty betonowej,
 • zachowanie istniejącej instalacji odciekowej,
 • wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod utwardzenie z płyty betonowej,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki optymalnej o frakcji 0,5-32mm podpłytę betonową, gr. 15cm, warstwę wyrównawcza wykonać ze spadkiem 1,5%-2,0%,
 • wykonanie izolacji z foli budowlanej o gr. 0,5mm 2x,
 • wykonanie płyty betonowej po obrysie istniejącej o wymiarach wg. załącznika do zgłoszenia nr 2 o gr.30cm,
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi płyty betonowej kątownikiem 50x50x5mm,
 • pomalowanie płyty betonowej kwasoodpornymi powłokami w celu zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi w szczególności intensywnych opadów deszczu oraz środowiska agresywnego,
 • wykonanie odwodnienia liniowego w płycie betonowej (ruszt żeliwny klasy D40+2szt. skrzynki odpływowej odwodnienia liniowego)
 • załadunek, transport i rozładunek materiałów powstałych z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania wskazane przez Wykonawcę robót budowlanych,
 • wywóz odpadów z demontażu poza teren budowy, zarówno w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich zakończeniu do składu złomu,
 • poniesienie opłat za składowanie gruzu na składowisku odpadów,
 • uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
 • inne czynności niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem zamówienia.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
   Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
  • posiadają wiedzę i doświadczenie:
   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu płyty żelbetowej w technologii tradycyjnej wylewanej na mokro o wartości powyżej 60.000,00 zł,
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2019. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
  • posiadają zdolność finansową
   Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł,
  • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,
   Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • rozpoczęcie: do 17 czerwca 2024 r.
 • zakończenie: do 30 sierpnia 2024 r.,
  w tym zakończenie robót budowlanych – do dnia 16 sierpnia 2024 r.

Uwaga!
Okres pomiędzy dniem 16 a 30 sierpnia 2024 roku zostaje przewidziany na skompletowanie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 3.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski – Inspektor ds. administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 27.05.2024 r. o godz. 1200
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.05.2024 r. godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
14. Zamawiający, bez podania przyczyny ,zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia o przetargu,  a także  warunków i terminu przetargu oraz prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia - zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 

ZAŁĄCZNIK:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia - podpis.pdf (1,12MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf (146,24KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE dot. speł. war. post. oraz braku pods. do wykl.pdf (135,21KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz rob. bud. z ostatnich 5 lat.pdf (136,38KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - Wykaz osób które będą uczestn. w wyk. zam.pdf (118,48KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf (234,21KB)
PDFZałącznik nr 6 - Projekt techniczny zaświadczenie.pdf (4,25MB)
PDFZałącznik nr 7 - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (40,21KB)
PDFZałącznik nr 8 - STWiORB.pdf (389,69KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE dotycz. wypełnienia obowiązków informacyjnychdocx.pdf (111,81KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO.pdf (122,67KB)