Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI OPEL, MODEL VIVARO

Sprzedaż mienia rozstrzygnięte:
-

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. przeznacza do sprzedaży w trybie ofertowym używany samochód ciężarowy marki Opel, model Vivaro, rok produkcji 2004.

 

I. OPIS SAMOCHODU

 

1. Marka Opel, model Vivaro

2. Nr fabryczny/Nr VIN: ABA54V617666/WOLF7ABA54V617666

3. Typ nadwozia: furgon

4. Rodzaj napędu: przedni

5. Nr rejestracyjny: GSL 99NY

6. Wskaźnik drogomierza (km) na dzień 26-10-2023 r.: 92 582

7. Rok produkcji: 2004

8. Data pierwszej rejestracji: 26-02-2004 r.

 

II. PARAMETRY TECHNICZNE

 

1. Masa własna (kg): 1 782

2. Dopuszczalna masa całkowita (kg): 2 700

3. Silnik/rodzaj zapłonu: Diesel/ZS

4. Pojemność skokowa (cm3): 1870

5.Moc silnika (kW): 60

6. Skrzynia biegów: manualna

7. Kolor nadwozia: 2 warstwowa uni

 

III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYCH MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SAMOCHÓD

 

Samochód ciężarowy stanowiący przedmiot ogłoszenia znajduje się w miejscowości Ustka, na terenie oczyszczalni ścieków w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14,
 76-270 Ustka. Możliwość obejrzenia w godz. 7.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu – Sylwester Gujski tel. 59 8155629.

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty pisemne z wyszczególnieniem oferowanej ceny netto/brutto dotyczącej zakupu samochodu ciężarowego należy składać w sekretariacie Wodociągów Ustka Spółki z o.o., pokój nr 13 na piętrze budynku administracji ulica Ogrodowa 14, 76-270 Ustka do dnia 15-11-2023 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej lub formie elektronicznej na adres: w tym samym terminie.

Cena netto zakupu nie może być mniejsza niż wycena dokonana przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego z dnia 16-10-2023 r. wynoszącą
8 700,00 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych).

Oferta powinna zawierać: pełne dane oferenta, proponowaną cenę, NIP/PESEL oferenta, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz numer KRS w przypadku osób prawnych. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć:

- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  złożeniem oferty w przypadku osoby prawnej,

- umowę spółki cywilnej, jeżeli oferenci składają ofertę w ramach spółki cywilnej,

- w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.

Oferta musi być podpisana przez oferenta tj.  osobę (osoby) reprezentujące Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony w raz z tłumaczeniem na język polski.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. OGŁOSZENIE O WYNIKACH

 

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie dokonane w dniu 17-11-2023 r.

Sprzedający Wodociągi Ustka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwość́ niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą, a także zakończenia postępowania bez wyboru oferenta.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego zaproszenia i warunków postępowania w przypadku wykrycia błędów lub jeżeli potrzeba zmiany powstanie wskutek pytań oferentów. W zakresie terminu składania ofert zaproszenie może być zmienione w każdym czasie.

 

VI. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

Oferent związany jest zawartą ofertą do chwili ogłoszenia o wynikach, o których mowa w pkt V, a oferent, którego oferta została wybrana – do chwili podpisania
z nim umowy sprzedaży samochodu ciężarowego marki Opel Vivaro.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu, zostanie niezwłocznie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Osoba/firma wybrana jako nabywca samochodu ciężarowego marki Opel Vivaro zobowiązana będzie do wpłacenia całości ceny nabycia samochodu ciężarowego, przelewem na wskazany rachunek bankowy, przed wydaniem samochodu (liczy się dzień uznania rachunku bankowego sprzedającego kwotą ceny nabycia). Przy wydaniu samochodu ciężarowego nabywcy zostanie sporządzony protokół przekazania.

 

VII. OPŁATY I KOSZTY

 

Zakupiony samochód ciężarowy Opel Vivaro nabywca odbiera na własny koszt.

Na zakupiony samochód ciężarowy zostanie wystawiona faktura. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

ZAŁĄCZNIKI:

DOCXFORMULARZ OFERTY.docx (14,68KB)

DOCUMOWA SPRZEDAŻY.doc (39,00KB)
PDFWYCENA RZECZOZNAWCY.pdf (877,20KB)

 

Aktualizacja 16.11.2023 r.:

PDFWynik sprzedaży.pdf (30,76KB)